2 oktober 2014
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Jämfört med SKL:s förra bedömning (cirkulär 14:32, EkonomiNytt 11/2014, MakroNytt 2/2014) är den nya skatteunderlagsprognosen nästan exakt densamma som den som låg till grund för vår skatteunderlagsprognos från augusti.

Inte heller det preliminära taxeringsutfall som Skatteverket presenterat i september eller annan ny information ger skäl till revideringar. Den nya skatteunderlagsprognosen visar därmed samma utveckling som förra prognosen.

Skatteunderlagsprognos per den 2 oktober 2014

Hela prognosen finns i cirkulär 14:38, EkonomiNytt 12/2014 samt MakroNytt 3/2014.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

MakroNytt [samhällsekonomisk bedömning]

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2014–2018 för kommuner

Prognosunderlag 2014–2018 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i prognosunderlagen.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!