25 augusti 2014
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Jämfört med SKL:s förra bedömning (cirkulär 14:17, EkonomiNytt 08/2014, ”Ekonomirapporten. April 2014”) är den nya skatteunderlagsprognosen uppreviderad. Ändringarna beror främst på att vi nu räknar med starkare utveckling av arbetade timmar 2014 medan arbetade timmar, timlön och pensionsinkomster har reviderats ner mot slutet av perioden.

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Skatteunderlagsprognos per den 18 augusti 2014

Hela prognosen finns i cirkulär 14:32, EkonomiNytt 11/2014 samt MakroNytt 2/2014.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

MakroNytt [samhällsekonomisk bedömning]

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2014–2018 för kommuner

Prognosunderlag 2014–2018 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i prognosunderlagen.

Specificering statsbidrag

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!