20 augusti 2014
Prenumerera på Ekonomi

Arbetsgivaravgifter

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består både av delar som bestäms av riksdagen (lagstadgade) och delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna är lika för kommuner och landsting förutom avseende kollektivavtalad pension. Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.

Beslutade PO-pålägg för 2014 och preliminära för 2015

  • totalt för kommuner 38,46 procent
  • totalt för landsting 44,13 procent

Delar som ingår

  • lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
  • avtalsförsäkringar: oförändrade premier, 0,21 procent.
  • avtalspensioner: SKL rekommenderar för 2014 ett oförändrat kalkylerat pålägg för kommunerna med 6,83 procent på lönesumman.

    För landstingen rekommenderas en höjning med 1,1 procentenheter till 12,5 procent på lönesumman. Behovet av högre PO förklaras av att kostnaden för den förmånsbestämda pensionen ökar bland annat på grund av den sänkta diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen.

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2014 140423 (Excel 2010, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2014 140423 (Excel 2010, nytt fönster)

Preliminärt ser arbetsgivaravgifterna för kommuner och landsting för år 2015 ut att bli oförändrade jämfört med 2014.

Särregler för olika åldersgrupper

Ungdomar som inte fyllt 26 år vid årets ingång

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften för unga antas oförändrat uppgå till 15,49 procent. Avtalsförsäkringar liksom den avgiftsbestämda delen i avtalspensionen ska betalas för ungdomar.

Förslaget till ändrade regler för ungdomar röstades ned

Det fanns ett förslag från regeringen om att ändra åldersgränsen till under 25 år samt att sänka avgiften ytterligare för ungdomar under 23 år. Detta skulle gälla från och med den 1 juli 2014.

Riksdagen fattade beslut den 28 maj och regeringen fick inte majoritet för detta. Det vill säga att det befintliga regelverket ligger kvar med enhetlig arbetsgivaravgift på 15,49 procent för ungdomar som vid årets ingång inte fyllt 26 år.

Anställda över 65 år

Med det nya pensionssystemet med mer flexibel pensionsålder kan man tjäna in pensionsrättigheter även efter 65 års ålder. Det innebär att man från och med 2004 ska betala den lagstadgade ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för anställda som är födda 1938 eller senare samt har fyllt 65 år vid årets ingång. För denna grupp ska även den avgiftsbestämda delen av pensionen betalas in på 4,5 procent (5,59 procent på lönesumman inklusive löneskatt).

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Under de senaste åren har det emellertid blivit alltmer differentierade arbetsgivaravgifter kopplade till de anställdas åldrar.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2013 (Excel, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2005–2013 (Excel, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!