StartOm SKLVåra företagSKL Företag

Moderbolaget - SKL Företag AB

SKL Företag AB är moderföretag inom SKL Företag-koncernen och har det övergripande ansvaret för koncernens strategiska och affärsmässiga utveckling. Koncernens affärsdrivande verksamhet sker i övrigt helt och hållet i dotter- och intressebolag.

SKL Företag AB bytte namn från Förenade Kommunföretag AB den 1 juni 2007.

Affärsidé

Bolaget ska äga företag med uppgift att på affärsmässiga grunder tillgodose kommunernas, landstingens, regionernas och dess bolags behov av varor och tjänster, stödja och samordna dessa företags verksamheter, bedriva viss gemensam verksamhet samt i övrigt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.  

Affärsutveckling i dialog med ägaren

Moderbolaget SKL Företag driver affärs- och företagsutvecklingsfrågor för koncernen. Uppgiften för SKL Företag är att "känna av" kommunernas, landstingens och regionernas behov av nya varor och tjänster. Dialogen med ägaren är viktig för att fånga in framtida behov hos kommunerna, landstingen regionerna och få kunskap om de frågor som är högst prioriterade inom kommunsektorn. Nya områden kan kräva nya företag eller ökat engagemang i befintliga företag. SKL Företag koncernen ska därför ha en balans mellan vinstgenererande förslag och en ekonomisk beredskap för eventuella nya satsningar. Återrapportering om SKL Företags löpande verksamhet sker årligen till Sveriges Kommuner och Landstings styrelse.

Ägarstyrning

SKL Företags styrning av koncernens bolag syftar till att skapa och bibehålla en bolagsstruktur som är effektiv och marknadsmässigt sund. Detta är förutsättningen för att koncernen ska kunna förse kommuner och övriga kunder med bra varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser.

Under året har revidering skett av den befintliga företagspolicyn för SKL Företag. Härav framgår motiv till företagsägande, målsättningar och organisation av koncernen, hur ägarstyrningen ska utformas samt hur styrelsearbetet ska bedrivas. Vidare behandlas samordningsfrågor och hur dialogen inom koncernen ska utvecklas. Som ett moment i dialogen ingår att SKL Företag årligen anordnar träffar med personer från moderbolaget och dotterbolagens ledningar.

Styrningen av dotterbolagen sker genom en kombination av verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Dessa har tagits fram för samtliga helägda bolag. Målen, som varit föremål för diskussion med respektive bolags företagsledning, sammanfattas i ägardirektiv. Ägardirektiven har fastslagits på bolagsstämmor i respektive bolag. Uppföljning av såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska mål för respektive bolag görs årligen.

Styrelsearbete

Styrelsen i moderbolaget består av nio ledamöter, varav två är personalrepresentanter. VD i SKL är också VD i SKL Företag. Verksamhetsplan och budget för SKL Företag koncernen fastställs i december för kommande år. Uppföljning av resultat och ekonomisk ställning för moderbolag och koncern görs tertialvis.

› Styrelsen

Det är SKL Företags ansvar att tillsätta styrelseledamöter i dotter- och intressebolag med förutsättningar att rätt tillvarata respektive bolags och ägarens intressen samt ge styrelserna mandat att aktivt verka inom givna ramar. Den enskilde styrelseledamoten har ett ansvar att både verka för bolagets framgång och att följa ägardirektiven.

Styrelserna i repektive dotter- och intressebolag består av personer som representerar olika kompetensområden samt ska vara anpassade till respektive bolags verksamhetsområde. Dessa styrelser består av såväl förtroendevalda som personer verksamma i näringslivet eller i kommuner och landsting. I samtliga bolags styrelser finns dessutom en tjänstemannarepresentant som företräder SKL Företag. Ett viktigt steg är att föra bolagen närmare koncernen för att tillsammans kunna se vidare perspektiv och tidigt identifiera nya utvecklingsbehov.

Kontaktuppgifter

SKL Företag AB
118 82 Stockholm, e-post: info@sklforetag.skl.se, tfn 08-452 70 00
Styrelsens säte: Stockholm, org nr: 556117-7335