StartÄmnenArbetsgivarpolitikArbetsrätt och lagarRehabiliteringFrågor och svar om sjukfrånvaro/rehabilitering

Frågor och svar om sjukfrånvaro/rehabilitering

Se även cirkulär 08:74 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv och 09:82 Sjuklön vid indragen sjukpenning. Frågor och svar om sjukfrånvaro/rehabilitering har uppdaterats med anledning av att de första utförsäkrade personer, dvs. personer vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning tagit slut, den 1 april 2010 även avslutar 90 dagar i arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen.

Cirkulär 08:74 (nytt fönster)

Cirkulär 09:82 (nytt fönster)

Förändras arbetsgivarens ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering när en arbetstagare blir utförsäkrad?

Svar: Nej, arbetsgivaren rehabiliteringsansvar påverkas inte. Arbetsgivarens ansvar och det arbetsrättsliga regelverket omfattar även denna grupp medarbetare fullt ut.

Kan arbetsgivaren säga upp en arbetstagare på grund av att han/hon blir utförsäkrad?

Svar: Nej, Försäkringskassans beslut innebär inte att en arbetsgivare självklart kan gå vidare med en uppsägning. För att en uppsägning ska vara sakligt grundad krävs att arbetstagarens arbetsförmåga är så väsentligen nedsatt att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren och att nedsättningen är stadigvarande. Arbetsgivaren måste även ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Har en arbetstagare som blir utförsäkrad rätt till sjuklön i 180 dagar enligt AB, dvs. när dagarna med sjukpenning eller förlängd sjukpenning tagit slut?

Svar: Nej, det är bara då Försäkringskassan med stöd av SFB beslutar att dra in sjukpenning med motiveringen att arbetstagaren kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden som det kan bli aktuellt med sjuklön enligt AB § 28 mom. 9. Mer om indragen sjukpenning finns att läsa i Cirkulär 09:82

Har arbetstagaren rätt till sjuklön enligt AB när hans/hennes sjukersättning upphör?

Svar: Nej, det är bara då Försäkringskassan med stöd av SFB beslutar att dra in sjukpenning som det kan bli aktuellt med sjuklön enligt AB § 28 mom. 9. Mer om indragen sjukpenning finns att läsa i Cirkulär 09:82

Vad händer om en arbetstagare säger sig vara frisk, börjar arbeta och bedömer sig kunna utföra sitt ordinarie jobb. Arbetsgivaren delar inte riktigt den bedömningen utan tycker att arbetstagaren underpresterar.

Svar: Om arbetstagaren hävdar att han/hon är frisk kan arbetsgivaren kräva en fullgod arbetsinsats. Bristande prestation kan utgöra saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren ska ha försökt allt för att lösa problemet på ett mindre ingripande sätt än uppsägning. Bla måste kraven på individuell anpassning av arbetsförhållandena enligt arbetsmiljölagen och AFS 1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering vara genomförda. Dessutom måste, innan uppsägning kan ske, omplaceringsmöjligheterna ha utretts så att arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter i detta avseende

Vad gör arbetsgivaren om en arbetstagare som egentligen är för sjuk för sitt ordinarie arbete kommer till arbetsplatsen och vill försöka arbeta då han/hon inte längre får ersättning från Försäkringskassan? Kan arbetsgivaren då säga att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande enligt anställningsavtalet?

Svar: Om det är tveksamt vilken arbetsförmåga arbetstagaren har och om denne står till arbetsgivarens förfogande bör arbetsgivaren utreda detta genom en arbetsförmågebedömning. Under denna bedömning bör arbetstagaren anses stå till förfogande och få lön. Resultaten av arbetsförmågebedömningen blir sedan avgörande för vilken åtgärd arbetsgivaren bör vidta.
Skyldighet att göra sådan bedömning finns även kollektivavtalsreglerad i de fall sjuklön utges enligt AB § 28 mom. 9.

Hur ska en arbetstagare ersättas om han/hon arbetstränar/gör arbetsförmåge-bedömning på arbetsgivarens initiativ under tiden sjuklön utges under 180 dagar enligt AB?

Svar: Under den tiden får arbetstagaren ordinarie lön och sjuklönedagarna enligt AB förbrukas därför inte.

Kan den som har en anställning omfattas av arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen?

Svar: Ja, Försäkringskassan ska bevilja deltagande i arbetslivsintroduktionen även för den som har en anställning men är helt eller partiellt sjukskriven.

Är arbetstagaren skyldig att tacka ja till arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen?

Svar: Nej, att delta i introduktionsprogrammet är frivilligt.

En förutsättning för att arbetstagaren ska kunna få aktivitetsstöd under deltagande i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen är att arbetsgivaren beviljar tjänstledighet utan lön för perioden. Är arbetsgivaren skyldig att bevilja tjänstledighet?

Svar: Ja.

Inför beslut om tjänstledighet bör arbetsgivaren se över konsekvenserna av att bevilja respektive inte bevilja tjänstledighet. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller även under tjänstledigheten.

Vilken sorts ledighet ska gälla när arbetstagaren deltar i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen?

Svar: Arbetsgivaren beviljar tjänstledighet utan lön enligt AB § 25 mom. 6

Är arbetsgivaren förhindrad att säga upp en arbetstagare under perioden han eller hon är tjänstledig och går arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen?

Svar: Nej, det finns inget lagstadgat förbud mot uppsägning under pågående tjänstledighet. Det finns heller inte något skydd mot uppsägning av andra skäl, som inte har med själva uttagandet av ledighet att göra. En ledig arbetstagare kan således bli uppsagd av såväl arbetsbrist som personliga skäl.

Arbetsgivaren måste dock alltid beakta den sk tvåmånadersregeln i 7 § lagen om anställningsskydd.

Kan arbetstagaren under arbetslivsintroduktionen arbetsträna hos sin arbetsgivare?

Svar: Ja, det är möjligt att inom ramen för arbetslivsintroduktionen vara i arbetsträning hos sin ordinarie arbetsgivare med syfte att pröva återgång i ordinarie arbetsuppgifter eller pröva andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren.

Hur påverkar deltagande i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen den semesterlönegrundande frånvaron?

Svar: I och med att arbetstagaren fortfarande är sammanhängande frånvarande så påbörjas ingen ny period av semesterlönegrundande frånvaro. För att så ska bli fallet krävs att arbetstagaren de facto är åter i arbete under minst 14 dagar.

Vad händer om arbetstagaren insjuknar under arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen?

Svar: Arbetstagaren får i den situationen fortsätta uppbära aktivitetsstöd eller motsvarande under högst 30 kalenderdagar. Därefter skrivs personen ut ur programmet om inte Arbetsförmedlingen kan anpassa programmet så att arbetstagaren åter kan delta i programmet. Personer som skrivits ut från arbetslivsintroduktionen har möjlighet att återinträda i samma program när han eller hon tillfrisknat.

Hur ska arbetsgivaren agera om en arbetstagare varit tjänstledig för att delta i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen och efter avslutad introduktion vill fortsätta sin tjänstledighet för att delta i någon annan av Arbetsförmedlingens aktiviteter?

Svar: Om tjänstledighet ska beviljas eller inte måste bedömas från fall till fall. Det är arbetsgivaren som avgör om arbetstagaren ska beviljas fortsatt ledighet eller inte.

Regeringen har tagit bort kravet på att arbetsgivaren måste bevilja tjänstledighet för att arbetstagaren ska få fortsätta till Arbetsförmedlingens ordinarie program efter arbetslivsintroduktionen, hur påverkar det arbetstagarens skyldigheter gentemot arbetsgivaren?

Svar: Någon förändring ur ett arbetsrättsligt perspektiv har inte gjorts vilket innebär att ändringen inte påverkar arbetstagarens skyldighet att gentemot arbetsgivaren söka ledighet.

Vad händer om arbetstagaren fortfarande är sjuk när arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen avslutas?

Svar: En förutsättning för att en ny sjuklöneperiod ska starta är att arbetstagaren har återgått helt i arbete och utfört arbete hos arbetsgivaren under minst en dag sedan arbetsgivaren senast betalade sjuklön för en hel sjuklöneperiod. Arbetstagaren måste alltså ha återfått arbetsförmågan helt och även utfört arbete hos arbetsgivaren innan arbetstagaren kan påbörja en ny sjukperiod med sjuklönedagar.

Har arbetstagaren inte återgått helt i arbete och utfört arbete hos arbetsgivaren under minst en dag kan han eller hon få sjukpenning från Försäkringskassan. Observera att arbetsgivaren då har en skyldighet att utbetala den ersättning för utfyllnad m.m. som normalt ska utgå enligt AB § 28 när arbetstagaren får sjukpenning från Försäkringskassan.

Om arbetstagaren fortfarande är sjuk efter arbetslivsintroduktionen, hur bedöms arbetsförmågan i förhållande till sjukpenningen?

Svar: Arbetsförmågan bedöms utifrån rehabiliteringskedjan. Om arbetstagaren före introduktionen hade förlängd sjukpenning kommer Försäkringskassan oftast att bedöma arbetsförmågan mot den vanliga arbetsmarknaden. Om arbetstagaren före introduktionen hade tidsbegränsad sjukersättning kommer arbetsförmågan att bedömas mot ett arbete hos arbetsgivaren.

Har en arbetstagare som fortfarande är sjuk efter arbetslivsintroduktionen rätt till sjuklön i 180 dagar enligt AB om Försäkringskassan inte beviljar ny sjukpenning efter sjuklöneperioden på grund av att Försäkringskassan bedömer att han eller hon har arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden?

Svar: Nej, eftersom Försäkringskassan då inte börjat utge sjukpenning är det inte fråga om indragen sjukpenning. Det är bara då Försäkringskassan med stöd av SFB beslutar att dra in alternativt inte kommer att fortsätta utge sjukpenning som det kan bli aktuellt med sjuklön enligt AB § 28 mom. 9. Ett avslag efter sjuklöneperiodens slut är inte att betrakta som ett sådant beslut om indragning. Mer om indragen sjukpenning finns att läsa i Cirkulär 09:82