StartÄmnenArbetsgivarpolitikNyhetsarkivGrundlagsändringar stärker yttrande- och meddelarfrihet

Grundlagsändringar stärker yttrande- och meddelarfrihet

Genom ändringar i grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tydliggörs repressalieförbudet, dvs. att det är förbjudet för myndigheter och andra allmänna organ att ingripa mot den som använder sig av sin tryck- respektive yttrandefrihet. Repressalieförbudet har gällt sedan tidigare, men med de nya reglerna blir detta förbud tydligare.

Nytt är att de allvarligaste överträdelserna av repressalieförbudet genom grundlagsreglerna blir straffbara för samtliga offentliga arbetsgivare (staten, kommuner och landsting/regioner). De situationer som förbjuds är när en offentlig arbetsgivare avskedar, säger upp, utdelar disciplinvarning eller liknande åtgärd mot en anställd, om anledningen till åtgärden är att den anställde använt sin grundlagsskyddade yttrande- eller meddelarfrihet.

Motsvarande regler införs för kommunala företag, genom ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Lagändringarna träder ikraft den 1 januari 2011.

Lagtexten finns att läsa på www.lagrummet.se, SFS 2010:1347, 2010:1348 och 2010:1349.

Förarbeten till lagändringarna finns i prop. 2009/10:81, Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor.

Mer information: avdelningen för arbetsgivarpolitik: arbetsrättschef Sophie Thörne, sophie.thorne@skl.se, arbetsrättsjurist Göran Söderlöf, goran.soderlof@skl.se, avdelningen för juridik: förbundsjurist Helena Linde, helena.linde@skl.se