StartÄmnenEkonomiBudget och planering

Budget och planering

Inom detta område finner Du bland annat den senaste skatteunderlagsprognosen, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner liksom preliminära och definitiva taxeringsutfall.

Ingångar till alla verktyg och uppgifter inom detta område finns i kolumnen till vänster.

Det här är Budget och planering

Arbetsgivaravgifterna  Består både av delar som bestäms av riksdagen och delar som bestäms i förhandlingar mellan förbundet och fackföreningarna inom offentlig sektor. Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Folkmängdssiffror  Befolkningens storlek har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Beroende på sammanhanget är det befolkningen per den 1 november respektive 1 januari som används.

Prisindex  Länkar vidare till AKI, KPI, LPI, LPIK, OPI, SPI och VPI.

Propositioner  Här finns länkar till de senaste årens ekonomiska propositioner från regeringen.

Sjukskrivningar  Här publicerar vi hur förändringen i sjukpenningdagar och antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättning förändras jämfört med samma period föregående år för befolkningen.

Skatter & bidrag (modellverktyg)  Den som arbetar med kommunens eller landstingets ekonomi kan själv göra prognoser över kommunens/lands-tingets intäkter de närmaste tre åren. Obs. de två separata ingångarna!

Skatteunderlagsprognoser  Den senaste prognosen och filen "Prognosunderlag" finns samlat på denna sida.

Statsbidrag  Presentation av vilka specifika statsbidrag som ingår i vår bilaga Prognosunderlag som åtföljer våra cirkulär och EkonomiNytt med Budget/Planeringsförutsättningar.

Taxeringsutfall  Presenteras av Skatteverket. Det visar den kommunala skattebasen per kommun och län samt totalt för riket. Intäkterna för enskilda kommuner och landsting beror främst på taxeringsutfallet för riket.

Se även:

Utjämningssystemen  Ett annat viktigt verksamhetsområde. Nyheter och förändringar inom systemen, inklusive LSS, påverkar kommunernas intäkter i den s.k. påsen.

Länk till området om Utjämningssystemet


Information till medlemmarna

  • Aktivera prenumeration från vår webb, via ingången Prenumerera högst upp till höger. Välj Ämnesområden Välj ämnesord, och bocka sen för antingen hela området Ekonomi och statistik, eller enbart ordet Budgetförutsättningar. Nyhetsbreven har en egen förteckning längst ner på Ämnesordssidan där man bockar för det/de nyhetsbrev man vill ha.
  • Förbundet informerar om alla cirkulär via e-post till våra medlemmars officiella e-postadress. E-posten innehåller uppgift om målgrupp så att mottagande registrator kan sända cirkuläret vidare till alla berörda.