StartÄmnenEkonomiBudget och planeringArbetsgivaravgifter
Budget och planering:

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna består både av delar som bestäms av riksdagen (lagstadgade) och delar som bestäms i förhandlingar mellan förbundet och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna är lika för kommuner och landsting förutom avseende kollektivavtalad pension. PO-pålägget för avtalspensionen är högre i landstingen då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna. Länkarna öppnas i nytt fönster.

Kommunerna  Arbetsgivaravgifter-K-2014-131210.xlsx (13 kB)

Landstingen  Arbetsgivaravgifter-Lt-2014-131210.xlsx (13 kB)

Längst ned finns filer med arbetsgivaravgifterna för åren 2005–2012 i kommuner och landsting.

Beslutade PO-pålägg för år 2014

  • totalt för kommuner 38,46 procent
  • totalt för landsting 44,13 procent

Beslutade PO-pålägg för år 2013

  • totalt för kommuner 38,46 procent
  • totalt för landsting 43,03 procent

Lagstadgade arbetsgivaravgifter  Då vi för närvarande inte har någon information om eventuella förändringar av arbetsgivaravgifterna enligt lag 2014 har vi räknat med oförändrade avgifter, 31,42 procent. Förslag om eventuella förändringar brukar komma i budgetpropositionen.

Avtalsförsäkringar  Då vi för närvarande inte har någon information om eventuella förändringar av premierna för avtalsförsäkringar 2014 har vi räknat med oförändrade premier, 0,21 procent. Definitiva beslut om premier fattas senare under året.

Avtalspensioner  Förbundet rekommenderar för 2014 ett oförändrat kalkylerat pålägg för kommunerna med 6,83 procent på lönesumman. För landstingen rekommenderas en höjning med 1,1 procentenheter till 12,5 procent på lönesumman. Behovet av högre PO förklaras av att kostnaden för den förmånsbestämda pensionen ökar bland annat på grund av den sänkta diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen.

Ungdomar som inte fyllt 26 år vid årets ingång

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften för unga antas oförändrat uppgå till 15,49 procent. Avtalsförsäkringar liksom den avgiftsbestämda delen i avtalspensionen ska betalas för ungdomar.

Ungdomar som inte fyllt 25 år vid årets ingång?

Det finns dock ett förslag om att ändra åldersgränsen till under 25 år samt att sänka avgiften ytterligare för ungdomar under 23 år. Riksdagen tar beslut under våren. I så fall gäller detta från 1 juli 2014.

Anställda över 65 år

Med det nya pensionssystemet med mer flexibel pensionsålder kan man tjäna in pensionsrättigheter även efter 65 års ålder. Det innebär att man från och med 2004 ska betala den lagstadgade ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för anställda som är födda 1938 eller senare samt har fyllt 65 år vid årets ingång. För denna grupp ska även den avgiftsbestämda delen av pensionen betalas in på 4,5 procent (5,59 procent på lönesumman inklusive löneskatt).

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Under de senaste åren har det emellertid blivit alltmer differentierade arbetsgivaravgifter kopplade till de anställdas åldrar.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg


Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter K 2005–2012 (xlsx, 91 kB)

Arbetsgivaravgifter Lt 2005–2012 (xlsx, 93 kB)