StartÄmnenEU och internationelltEuroparådet och CLRAE

Europarådets kongress för lokala och regionala organ (CLRAE)

Europarådet arbetar för att främja demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Kongressen för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) är en del av Europarådet och arbetar särskilt med dessa frågor på lokal och regional nivå.

Europarådet CLRAE

The Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE) består av 636 ledamöter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i Europarådets 47 medlemsstater.

Sverige företräds av sex ledamöter och sex suppleanter. De svenska representanterna föreslås av SKL:s styrelse och nomineras formellt av den svenska regeringen till Europarådets generalsekreterare. 

Svenska delegationen i CLRAE

CLRAE:s roll är att främja lokal och regional demokrati och stärka det lokala och regionala självstyret. Mycket av arbetet utgår från Europakonventionen om kommunal självstyrelse. Inom Europarådet är det CLRAE som ansvarar för övervakningen av hur konventionen tillämpas i medlemsstaterna.

CLRAE:s hemsida