StartÄmnenEU och internationelltEuroparådet och CLRAEKommunala självstyrelsekonventionen

Självstyrelsekonventionen

Europakonventionen om kommunal självstyrelse är en av de grundläggande texterna för samarbetet mellan de 47 medlemsländerna i Europarådet.

Konventionen om kommunal självstyrelse ställer krav på lagstadgad kommunal självstyrelse, egen och tillräcklig kommunal finansiering samt rätt till konsultationer mellan stat och kommunsektor.

45 av Europarådets 47 medlemsländer har hittills ställt sig bakom den grundläggande konventionstexten om kommunal självstyrelse. Kvar är endast Monaco och San Marino. Sverige ratificierade konventionen 1989.

Europeiska konventionen om kommunal självstyrelse SV+ENG

Kommunala självstyrelsekonventionen 15 år i Sverige

Hur fungerar självstyrelsekonventionen?

Konventionen är folkrättsligt bindande men saknar sanktionssystem. Hur konventionstexten överförts till nationella rättssystem i Europa ser olika ut. I Sverige är den inte nationell lag utan motsvaras av regeringsformens skydd för den kommunala självstyrelsen och av regler i kommunallag mm.

CLRAE övervakar konventionens tillämpning

Regeringarna har givit CLRAE uppdraget att övervaka tillämpningen. Kongressen arbetar med stöd av en fristående grupp experter och forskare för att göra dels länderrapporter och dels tematiska rapporter kring någon eller några artiklar i konventionen.

Övervakningsrapporterna blir föremål för politisk behandling i CLRAE som kan rikta rekommendationer till medlemsländernas regeringar.

Utveckling av självstyrelsekonventionen

Arbetet med att uppdatera och stärka den kommunala självstyrelsekonventionen pågår ständigt inom CLRAE.

Ett förslag till en regional självstyrelsestaga diskuterades inom CLRAE under många år. Förslaget krävde att både finansieringsprincipen och rätten till samråd mellan stat och kommunsektor ska vara lagfäst i medlemsländerna. I november 2009 antog kommunministrarna istället s.k. riktlinjer för regional demokrati.

Riktlinjer för regional demokrati (eng)

Ett annat förslag till tilläggsprotokoll, det s.k. Medborgarprotokollet, antogs 2009 och handlar om att tydliggöra medborgarinflytandet. Protokollet ger invånarna en formell och individuell rätt till inflytandet men lämnar åt medlemsländerna själva att utforma metoderna för dialogen. Sverige har undertecknat protokollet.

Medborgarprotokoll (eng)