StartÄmnenJämställdhetJämställdhetsintegrering

Vad är jämställdhetsintegrering?

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsarbetet flyttas in i allt ordinarie arbete. Det är en politisk strategi för att uppnå jämställdhet, men kan i praktiken innebära många olika saker.

Jämställdhet är rättvisa, demokrati och delaktighet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Det förutsätter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.

Jämställdhet i allt dagligt arbete

Jämställdhet och ojämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, därför måste ett jämställdhetsperspektiv finnas med i förtroendevaldas, chefers och medarbetares dagliga arbete. Hela processen från politiskt beslut till effekt för medborgaren ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

För att åstadkomma hållbar jämställdhetsutveckling krävs genuskunskap, ett kontinuerligt hållbart utvecklingsarbete och kunskap om förändringsarbete och dess villkor.

Systemförändande

I bästa fall är jämställdhetsintegrering ett systemförändrande utvecklingsarbete som måste bedrivas både kvalitativt och kvantitativt på lång sikt och vara integrerat i organisationens ordinarie struktur.

Syftet är att ett genusperspektiv ska ligga till grund för utformning av beslut, planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheterna, och att jämställdhet ska bli effekten av arbetet.

Europarådets definition

En ofta använd definition av jämställdhetsintegrering är Europarådets beskrivning. "(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet."

Huvudstrategi sedan 1994

Jämställdhetsintegrering har varit den svenska regeringens huvudstrategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen sedan 1994.

I FN, EG-fördraget och för de svenska kommunerna och landstingen är jämställdhetsintegrering tillsammans med särskilda åtgärder det tillvägagångssätt som valts för att uppnå jämställdhet.

I Sverige finns dessutom en diskrimineringslag och andra lagar som reglerar jämställdhet inom olika samhällsområden.

Diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen finns här (länk, öppnas i nytt fönster)

SKL:s stöd till jämställdhetsintegrering genom Program för hållbar jämställdhet (länk)