StartÄmnenJuridik Kommunalrätt

Kommunalrätt

Nyheter inom det kommunalrättsliga området som till exempel notiser om ny lagstiftning, regeringsrättsdomar, interna PM och utredningar.
Partibesöken inom vård och äldreomsorg är en svår fråga att hantera och därför har SKL tagit fram en promemoria som förhoppningvis ska kunna fungera som en vägledning när landsting och kommuner ska ta ställning till studiebesök från politiska partier.
SKL har inför valen i höst sammanställt en juridisk vägledning för politiska besök i sektorns verksamheter.
Stockholms tingsrätt har i en dom ogillat Konkurrensverkets talan mot det kommunala bolaget AB Strömstads Badanstalt
Förbudet ska börja gälla sex månader efter det att förbudsfrågan vunnit laga kraft
Målet gäller ett otillåtet förfarande i en säljverksamhet.
Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med viktigt klargörande kring beslutandeorgan rörande taxa för livsmedelskontroll - när verksamheten har överlämnats till ett kommunalförbund.
I ett nytt avgörande från HFD görs klart att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
Stockholms tingsrätt har i dom 2013-07-12 förbjudit Skelleftebuss AB att bedriva säljverksamhet i form av beställningstrafik.
SKL har i dagarna skickat ut information till landets samtliga kommuner i anledning av att Konsumentverket publicerat anvisningar kring säkerheten på badanläggningar på sin hemsida.
I betänkandet analyseras hur kommuner och landsting ska kunna stärka sin kontroll och insyn när kommunal verksamhet överlämnas till privata utförare.