StartÄmnenJuridik Kommunalrätt

Kommunalrätt

Nyheter inom det kommunalrättsliga området som till exempel notiser om ny lagstiftning, regeringsrättsdomar, interna PM och utredningar.
Stockholms tingsrätt har i en dom ogillat Konkurrensverkets talan mot det kommunala bolaget AB Strömstads Badanstalt
Förbudet ska börja gälla sex månader efter det att förbudsfrågan vunnit laga kraft
Målet gäller ett otillåtet förfarande i en säljverksamhet.
Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med viktigt klargörande kring beslutandeorgan rörande taxa för livsmedelskontroll - när verksamheten har överlämnats till ett kommunalförbund.
I ett nytt avgörande från HFD görs klart att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
Stockholms tingsrätt har i dom 2013-07-12 förbjudit Skelleftebuss AB att bedriva säljverksamhet i form av beställningstrafik.
SKL har i dagarna skickat ut information till landets samtliga kommuner i anledning av att Konsumentverket publicerat anvisningar kring säkerheten på badanläggningar på sin hemsida.
I betänkandet analyseras hur kommuner och landsting ska kunna stärka sin kontroll och insyn när kommunal verksamhet överlämnas till privata utförare.
I en remiss som lämnas till lagrådet idag förslår regeringen förändringar av reglerna för det kommunala partistödet
Första målet om offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen avgjort. Stockholms tingsrätt lämnade konkurrensverkets talan utan bifall.