StartÄmnenJuridik Om vår service

Avdelningen för juridiks service

Servicen från avdelningen omfattar allt från utbildning om nyheter i lagstiftningen till att utföra uppdrag för enskilda kommuner, landsting och regioner.

Det här arbetar avdelningen för juridik med

  • Generell information till kommuner, landsting och regioner i form av cirkulär och andra skrifter.
    Länk till skrifter om juridik
  • Juridisk rådgivning till kommuner, landsting och regioner.
  • Juridiska uppdrag för enskilda kommuner, landsting och regioner. Det kan gälla exempelvis konsultuppdrag i enskilda ärenden, rättsutredningar eller rättsutlåtanden eller processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol.
  • Utbildningar om såväl nyheter i lagstiftningen som gällande rätt.
  • Intressebevakning i förhållande till staten och EU.
  • Förhandlingar med näringslivets organisationer eller andra intressenter.
  • Nyhetsbrev på webben inom olika områden som ger information om ny lagstiftning och rättspraxis.
  • Utvecklings- och förändringsarbete inom det juridiska området.

Det är vi som ger dig service

Vem kan anlita oss?

Vi står till förfogande för förtroendevalda och anställda i kommuner, landsting, regioner samt kommun- och landstingsägda företag. Både den politiska majoriteten och minoriteten har rätt att utnyttja vår service.

Det ingår inte i våra uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.

Varför anlita oss?

Vi förenar rådgivning och uppdragsverksamhet med utbildning och intressebevakning och får därmed överblick över det juridiska området och särskild kunskap om de juridiska problem som berör kommunerna, landstingen och regionerna. Vi är kort sagt specialister på kommunernas och landstingens/regionernas juridik.

Vad kostar det?

Vi debiterar, fr.o.m. den 1 februari 2013, 1 300 kr per timme exklusive reskostnader och moms för rådgivning (även telefonsamtal och e-post) och sådan konsultverksamhet som inte avser rättsliga processer hos myndigheter, domstolar m.m. När vi anlitas som ombud eller biträde i rättsliga processer debiterar vi 1 900 kr per timme exklusive resekostnader och moms. Arvodet gäller tills vidare och kan ändras med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Arbetsinsats som understiger en timme per ärende debiteras inte. Kurser debiteras efter särskild överenskommelse.

Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet, cirkulär 13:5.

Rättsområden

Vår kompetens spänner i princip över alla områden som kan beröra kommuner, landsting, regioner och deras företag, dock inte arbetsrättsliga frågor, se nedan.

Offentlig rätt

Kommunallagen, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arkivfrågor, personuppgiftslagstiftning, registerlagstiftning, skollagstiftning, sociallagstiftning, LSS, hälso- och sjukvårdsjuridik, tandvårdsjuridik, läkemedelsjuridik, biobankslagstiftning, plan- och bygglagen, miljörätt, avfallsjuridik, va-juridik m.m.

Civilrätt

Offentlig upphandling, konkurrensfrågor, avtalsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, associationsrätt, allmän fastighetsrätt, hyresjuridik, arrendejuridik, entreprenadrätt, kravjuridik, upphovsrätt, m.m.

Övrig juridik

Skatter, överförmyndarjuridik och EU-rätt som berör kommuner, landsting och regioner.

Service från andra avdelningar på SKL

Avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL ansvarar för arbetsrättsliga ärenden och arbetsgivarfrågor. Hör av dig till arbetsrättssektionen om du har frågor inom dessa områden.

För verksamhetsfrågor, kontakta i första hand respektive sakpolitisk avdelning.