StartÄmnenJuridik Tjänstedirektivet

Tjänstedirektivet

EU:s tjänstedirektiv – Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/ om tjänster på den inre marknaden – har varit i kraft sedan 2010.
Tjänstedirektivet har implementerats i svensk rätt genom lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.
Den 1 januari 2014 väntas nya regler som innebär att kommunerna blir skyldiga att anmäla nya föreskrifter som kan falla under tjänstedirektivets tillämpningsområde till Kommerskollegiet.

Underlätta handeln genom likformiga regler

Tjänstedirektivet – syftar till att underlätta för tjänstehandeln inom EU. Tanken är att direktivet ska leda till att onödiga regler som reglerar tjänster helt ska försvinna och de regler som blir kvar ska bli mer likformiga. 

Läs mer om näringslivet

Anmälningsskyldighet för vissa nya regler i tjänstesektorn

Tjänstedirektivet innebär också att nya regler som antas i en medlemsstat – på nationell eller lokal nivå – måste stå i överensstämmelse med direktivets krav på fri rörlighet. Om nya regler kan innebära ett handelshinder aktualiserar det en skyldighet att anmäla dessa regler både till kommissionen och till övriga medlemsstater om förslaget kan innebära ett handelshinder. 

Tjänstedirektivet har ett vitt tillämpningsområde – det kan tillämpas på stora delar av tjänstehandeln.

Tjänstedirektivet och kommunerna

För kommunernas del blir direktivets regler aktuella framförallt i handläggning av tillsyn och tillstånd för vissa typer av tjänster – som exempelvis när det gäller vissa tjänster i byggsektorn, tjänster kopplade till handel med alkohol eller tobaksvaror eller när det gäller vissa tillståndspliktiga tjänster på miljöområdet som exempelvis sotning. Vid införandet av tjänstedirektivet gjordes en genomgång som visade att det handlade om handlade ett 15-tal olika kommunala tillstånd/tillsynsfrågor.

I anslutning till införandet av tjänstelagen genomförde SKL ett pilotprojekt kring regelinventering på lokal nivå

Läs mer om pilotprojektet

När statliga eller kommunala myndigheter tar fram förslag till föreskrifter eller ändrar befintliga krav som påverkar tillträdet till eller utövandet av en tjänst som omfattas av direktivet ska reglerna prövas i förhållande till tjänstedirektivet. 

Nya regler om anmälan i tjänstelagen

I våras lade regeringen fram propositionen Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter (prop. 2012/13:157). Den innehåller föreslag om att lagstiftningen kompletteras med en bestämmelse som klargör att kommunerna är skyldiga att anmäla föreskrifter som faller under tjänstedirektivets tillämpningsområde. En sådan anmälan ska göras till Kommerskollegiet. Regeln om anmälningsskyldighet föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Propositionen 2012/13:157

Tjänstedirektivet – också en fråga om europeisk e-förvaltning

Tjänstedirektivet innehåller också två viktiga e-förvaltningslösningar. Den ena syftar till att underlätta för tjänsteutövare att få kontakt med behöriga myndigheter i de olika medlemsstaterna (den gemensamma kontaktpunkten – GKP) och den andra syftar till att underlätta myndigheternas samarbete (Internal Market System – IMI)

Anslutning till gemensam kontaktpunkt (GKP)

Lagen och direktivet innehåller krav på att statliga och kommunala myndigheter ska vara anslutna till en gemensam kontaktpunkt (GKP). Denna består bl.a. av en webbportal där leverantörer ska kunna få information om villkoren för att sälja tjänster i Sverige och även på elektronisk väg kunna ansöka om tillstånd och fullgöra alla formaliteter. Tillväxtverket har ansvaret för portalen. Därutöver finns i GKP en help-desk som drivs av Kommerskollegium och konsumentinformation som Konsumentverket ansvarar för.

Läs mer om GKP

Samarbete i Internal Market System (IMI)

Lagen och direktivet innebär krav på att myndigheterna i medlemsstaterna ska samarbeta och bistå varandra i Internal Market System (IMI). Detta är en webbportal som tillhandahålls av kommissionen. Varje myndighet bör därför vara registrerad där.

Läs mer om Kommerskollegiums information om GKP och IMI samt EU:s information om GKP och IMI

Kontaktpersoner på SKL

Förbundsjurist Helena Linde, tfn: 08-452 79 76
Förbundsjurist Lena Dalman, tfn: 08-452 79 73