StartÄmnenLedarskapForsknings- och utvecklingsprojektForskning och utveckling på gång

Forskning och utveckling på gång

Här följer ett axplock av kommande svenska forsknings- och utvecklingsprojekt inom området chef och ledarskap. Läs också mer om forskning finansierad av AFA Försäkring och om några av projekten inom ramen för Vinnovas utlysning Chefskap: förutsättningar, former och resultat.

Roterande kommunchefskap

I Åtvidabergs kommun har man sedan 2009 roterande kommunchefskap. Det innebär att fem förvaltningschefer har ett gemensamt, och med ett rullande schema är formell kommunchef två månader i taget. Då det roterande chefskapet är en ny konstruktion och att det saknas teori och empiriska beskrivningar har Åtvidabergs kommun genomfört studier av det roterande kommunchefskapet, med stöd av studenter från Linköpings och Göteborgs universitet, utifrån några olika perspektiv. Ett handlar om samspelet mellan den politiska ledningen och de roterande kommuncheferna. De två andra perspektiven handlar om hur chefer och medarbetare har uppfattat det roterande chefskapet, och ett gruppsykologiskt perspektiv.

Studien har visat på fördelar med det roterande chefskapet jämfört med ett traditionellt kommunchefskap avseende kommunikation, bl.a. att kommunikationsvägarna har blivit fler och att besluten blivit mer kvalificerade.  I förhållande till chefer och medarbetare har det roterande chefskapet skapat ny energi i organisationen, bredare kompetens och ett bättre kommunikationsflöde in i organisationen. Den största fördelen utifrån ett medarbetarperspektiv är att helheten har stärkts och att det öppnat upp för arbete över förvaltningsgränser. Den största utmaningen för organisationen och cheferna handlar om att hitta en bra balans mellan kommunledning och förvaltningsledning under den tid kommunchefen verkar som både kommunchef och förvaltningschef.

Studien har genomförts under ledning av Robert Jonsson, förvaltnings- och utvecklingsekonom i Åtvidabergs kommun samt gästlärare och forskarstuderande vid Linköpings universitet. Under hösten kommer en artikel om roterande kommunchefskap författad av Robert Jonsson och Leif Jonsson, Centrum för kommunstrategiska studier.

Vill du veta mer kontakta Robert Jonsson, robert.jonsson@atvidaberg.se eller telefon 0120-83155

Åtvidabergs kommuns webbplats

Aktuella Vinnovaprojekt

Några av projekten inom ramen för Vinnovas utlysning Chefskap: förutsättningar, former och resultat.

Utlysningen syftar till att belysa, vidareutveckla och förnya det chefskap som utövas på arbetsplatser i Sverige.

Chefskap och samarbete i strategiska allianser och nätverk

Både privata och offentliga organisationer väljer att i allt större utsträckning organisera sin verksamhet i lösare former, bl. a genom strategiska allianser och nätverk. Relationen till omvärlden utmärks av en kombination av konkurrens och samarbete. Projektet fokuserar på att öka förståelsen för hur förutsättningar för och innehåll i chefers arbete förändras i samband med samarbete över organisatoriska gränser. Projektet leds av A Planander, Lunds Universitet.

Chefs- och ledarskapets roll i organisering av kunskapsintensivt arbete

Hur påverkar nätverksorienterade strukturer och projektliknande arbetsformer möjligheterna att utöva ett effektivt och värdeskapande chefs- och medarbetarskap. Projektet syftar till att utveckla nya synsätt på och modeller för chefs- och medarbetarskap i verksamheter med ett betydande tjänsteinnehåll. Projektet leds av Ingalill Holmberg, Handelshögskolan i Stockholm.

New Public Management på operativ nivå. Om chefskapets förutsättningar i den kommunala praktiken

Ett Vinnovaprojekt som leds av Elisabeth Neu Morén, IPF i samverkan med Stockholms Stad. Projektet fokuserar på chefer inom kommunen, särskilt på lägre nivåer. Syftet är att beskriva de organisatoriska förutsättningarna som gäller samt undersöka hur chefskapet i praktiken påverkas av de reformer som införts under samlingsnamnet NPM.

Leanfilosofin och chefskap i vården: förutsättningar, former och processer

Projektet handlar om att utveckla kunskap om förutsättningar, former och processer för ledningssystem byggt på principerna i Lean inom svenska hälso- och sjukvården. Öka förståelsen om principer och innebörden av ett framgångsrikt ledarskap i organisationer som använder Lean. Projektet leds av B Pokinska, Linköpings universitet.

Gränsöverskridande chefskap

Inom tjänstesektorn är man alltmer beroende av arbeten över interna och externa organisationsgränser för att kunna skapa tjänster som motsvarar kundens krav . Chefskapets förmåga att säkerställa möjligheterna till samverkan är därför central. Projektet syftar till att undersöka hur det ökade behovet av gränsöverskridande arbete påverkar chefskapet i form av förändrade krav på hur chefsrollen utövas och hur verksamheten struktureras och styrs. Projektet leds av J E Persson, Lunds Universitet i samarbete med Malmö Stad.

Läs mer om Vinnovaprojekten

AFA-finasierad forskning

Etisk kompetens hos chefer i hälso- och sjukvården

Ett AFA-projekt under perioden 2009-2012 som leds av Jon Ohlsson, Stockholms Universitet.

Projektet syftar till att undersöka vilken kompetens chefer i hälso- och sjukvård behöver för att hantera intressekonflikter samt hur kompetensen kan läras, utvecklas och stödjas i hälso- och sjukvårdens organisation för att minska ohälsa och ineffektivitet.

Hur har chefen det på jobbet

En av studie som finansieras av parterna (AFA). Studien bygger på 5000 chefer i kommuner och landsting, gjord av Christina Björklund, KI. I rapporten har chefers psykosociala arbetsmiljö, arbetsstress och hälsa jämförts mellan organisationer, mellan män och kvinnor och mellan olika hierarkiska nivåer. Resultaten visar att chefernas hälsa och psykosociala arbetsmiljö är relativt god men att det finns förbättringsområden som relaterar till både kön och vilken nivå chefen befinner sig på. Insatser bör utarbetas för att förbättra framförallt lägre chefer och kvinnliga chefers psykosociala arbetsmiljö. En annan slutsats är att chefers bör vara en grupp som studeras för sig.

Projektet och slutrapporten, Suntliv.nu

Chefsrörlighet och chefshållbarhet i kommunala förvaltningar

Ett pågående projekt (2010-2013) som har beviljats forskningsmedel från parterna (AFA). Den höga personalomsättningen på chefspositioner i Sveriges kommuner har blivit ett allt större problem. Studien undersöker personalomsättning bland chefer inom den offentliga sektorn. Projektet innefattar både intervjuer och enkäter. Det förväntas ge kunskap om personalomsättning som kan användas i kommunernas personalarbete, vilket kan göra offentlig sektor till en mer attraktiv arbetsgivare. Det syftar till att identifiera faktorer som påverkar rörlighet och hållbarhet hos chefer i kommunala förvaltningar och om orsakerna skiljer sig åt mellan kvinnor och män.