StartÄmnenSocial omsorg och stödPsykisk hälsaNyhetsarkiv

Nyhetsarkiv inom psykisk hälsa

Här finner du aktuell information och nyheter inom psykisk hälsa.
Här kan du ta del av det informationsmaterial som tagits fram till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård
Nu har teamen i Epsilon startat sin genombrottsresa
Efter sommaren startar Inspirationsprogram Zeta 2 och 3
Ett intensivt arbete pågår med att förbättra vården i de fall tvångsvård behövs. Det allra viktigaste är dock att i största möjliga utsträckning förebygga tvångsåtgärder.
Här kan du följa till websändningen.
Bättre vård mindre tvång - del 2 bjuder in till coachutbildning för dig som är intresserad av genombrottsmetodiken och kan tänka dig att vara coach antingen i ett nationellt genombrottsprogram eller i ett lokalt, i din egen region/landsting.
Genombrottsprogram Epsilon, Inpirationsprogram Zeta och Utvecklingsprogram Theta startar med ledarskapsdag den 11 mars.
Samtliga landsting och 276 av landets kommuner får ta del av totalt 630 miljoner kronor i stimulansmedel för sitt utvecklingsarbete inom området psykisk ohälsa.
Socialstyrelsen har slutfört sin granskning av grundkrav och prestationer inom området psykisk ohälsa. Bedömningen är lämnad till Socialdepartementet.
Bättre vård - Mindre tvång 2010-2012 har utvärderats av Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting vill härmed uppmärksamma regeringen på behovet av en översyn av flertalet regleringar som reglerar huvudmännens skyldigheter att upprätta individuell planering vid olika situationer inom vård- och omsorgsområdet.
Sedan drygt tio år tillbaka har ledare för verksamheter och inom myndigheter och departement samarbetat inom nätverket IIMHL (Internationella Initiativet för Ledarskap inom Psykisk Hälsa).
En central och viktig del i stödet till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 är att staten och SKL gemensamt för dialog med huvudmännen om vilka utvecklingsbehov och prioriteringar som behöver göras inom området de närmaste åren.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och Chess (Centre for Health Equity Studies) har gjort en unik undersökning om barn som anhöriga.
Genombrott Inspiration har genomförts med team som fått stöd och inspiration att driva egna Genombrottsprogram på sin arbetsplats
Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera PRIO under åren 2013-2017. PRIO är regeringens strategiska satsning mot psykisk ohälsa under perioden 2012-2016.
2013-09-19
Budget 2014
I regeringens budgetproposition för 2014 fortsätter regeringen som förväntat att satsa på psykiatrin. Ett anslag på ca 850 mkr aviseras. Det är dock en minskning med drygt 10 mkr jämfört med 2013, detta för att finansiera andra angelägna satsningar inom utgiftsområdet.
En rapport från Socialstyrelsen den 13 september 2013 visar att det fortfarande finns en förbättringspotential vad gäller väntetider till BUP. Dock är det viktigt att framhålla att väntetiderna förkortats avsevärt i de flesta län på bara några år har. Det innebär att fler barn och unga idag får snabbare hjälp än tidigare.
De vinnande teamen hittar du här....
Sociala investeringar i Norrköping får forskarstöd från Linköpings universitet. Psynk - psykisk hälsa barn och unga stödjer arbetet med sociala investeringar i Norrköping, Ale, Hedemora och Umeå samt i Västra Götalandsregionen.
Ny uppdaterad statistik (jan-aug 2013) finns nu tillgänglig för prestationsmålet för kvalitetsregister för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik
Genombrottsprogrammet GammaDelta är på uppstart och det börjar med en ledarskapsdag!
I Ing-Marie Wieselgrens debattartikel (publicerad i Uppsala Nya tidning den 28 juli) ställer hon sig frågan om vi kan forma ett modernt samhälle där alla känner delaktighet och framtidstro, trots alla de höga krav som ställs på hjärnan.
Den första generella coachutbildningen är avslutad för denna gång. 28 intresserade och taggade coacher som gått en två-dagarsutbildning i Genombrottsmetodik och coachning.
Boken Bättre vård mindre tvång - 8 recept på ett lyckat genombrott 2010 - 2012 finns tillgänglig beställning och för nedladdning som pdf.
I höst startar den första instruktörskursen där du blir certifierad instruktör för utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa senior. Utbildningen genomförs av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk ohälsa (NASP). Det kommer finnas 40 platser att söka till.
I oktober 2013 startar Genombrottsprogram Delta och Gamma med fokus på patienter med självskadebeteende som är det tredje respektive fjärde i projektet Bättre vård mindre tvång – del 2. Programmen kommer att ha utrymme för 24 team och förläggas till Stockholm.
Ett övergripande resultat är att frågorna kring barn och ungas hälsa men även kring situationen för personer med allvarliga tillstånd varit aktuella under hela året 2012 och därmed gett skjuts till fortsatt utvecklingsarbete.
350 miljoner kronor har fördelats till ett antal kommuner och landsting som lyckats uppfylla grundkrav och prestationer i enlighet med den överenskommelse om psykisk ohälsa som regeringen och SKL kom överens om i maj.
Kärnan i det nya arbetssättet, som fortsätter med 630 miljoner 2013, är prestationsbaserade medel. Socialstyrelsen har bedömt hur landstingen och kommunerna har lyckats 2012 och det är uppenbart att det här sättet att arbeta stimulerar och påskyndar utvecklingen.