StartÄmnenSocial omsorg och stödPsykisk hälsaNyhetsarkiv

Nyhetsarkiv inom psykisk hälsa

Här finner du aktuell information och nyheter inom psykisk hälsa.
En ny rapport om psykisk ohälsa från The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kommer fram till att Sverige genomför ett mycket bra arbete inom området men att det samtidigt återstår flera utmaningar.
Regeringen godkände 140612 en revidering av den handlingsplan inom området psykisk ohälsa som regeringen antog i maj 2012. Den bygger på vad PRIO har gjort hittills och pekar ut riktningen för de närmaste två åren.
Tisdag den 30 september 2014 ses vi på Quality Hotel Nacka. Väkommen till en dag med fokus på att vidmakthålla uppnådda resultat men också att fortsätta resa för en bättre vård med mindre tvång.
Efter 7 månaders intensivt arbete har nu teamen gått i mål med sitt förbättringsarbete. Här kan du ta del av de team som vann i de olika kategorierna
Här kan du ta del av det informationsmaterial som tagits fram till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård
Följ lärandeseminarium 2 via webbTV länk. Onsdag och torsdag 4-5 juni
Ett intensivt arbete pågår med att förbättra vården i de fall tvångsvård behövs. Det allra viktigaste är dock att i största möjliga utsträckning förebygga tvångsåtgärder.
Bättre vård mindre tvång - del 2 bjuder in till coachutbildning för dig som är intresserad av genombrottsmetodiken och kan tänka dig att vara coach antingen i ett nationellt genombrottsprogram eller i ett lokalt, i din egen region/landsting.
Samtliga landsting och 276 av landets kommuner får ta del av totalt 630 miljoner kronor i stimulansmedel för sitt utvecklingsarbete inom området psykisk ohälsa.
Socialstyrelsen har slutfört sin granskning av grundkrav och prestationer inom området psykisk ohälsa. Bedömningen är lämnad till Socialdepartementet.
Sveriges Kommuner och Landsting vill härmed uppmärksamma regeringen på behovet av en översyn av flertalet regleringar som reglerar huvudmännens skyldigheter att upprätta individuell planering vid olika situationer inom vård- och omsorgsområdet.
Sedan drygt tio år tillbaka har ledare för verksamheter och inom myndigheter och departement samarbetat inom nätverket IIMHL (Internationella Initiativet för Ledarskap inom Psykisk Hälsa).
En central och viktig del i stödet till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 är att staten och SKL gemensamt för dialog med huvudmännen om vilka utvecklingsbehov och prioriteringar som behöver göras inom området de närmaste åren.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och Chess (Centre for Health Equity Studies) har gjort en unik undersökning om barn som anhöriga.
Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera PRIO under åren 2013-2017. PRIO är regeringens strategiska satsning mot psykisk ohälsa under perioden 2012-2016.
2013-09-19
Budget 2014
I regeringens budgetproposition för 2014 fortsätter regeringen som förväntat att satsa på psykiatrin. Ett anslag på ca 850 mkr aviseras. Det är dock en minskning med drygt 10 mkr jämfört med 2013, detta för att finansiera andra angelägna satsningar inom utgiftsområdet.
En rapport från Socialstyrelsen den 13 september 2013 visar att det fortfarande finns en förbättringspotential vad gäller väntetider till BUP. Dock är det viktigt att framhålla att väntetiderna förkortats avsevärt i de flesta län på bara några år har. Det innebär att fler barn och unga idag får snabbare hjälp än tidigare.
Sociala investeringar i Norrköping får forskarstöd från Linköpings universitet. Psynk - psykisk hälsa barn och unga stödjer arbetet med sociala investeringar i Norrköping, Ale, Hedemora och Umeå samt i Västra Götalandsregionen.
Ny uppdaterad statistik (jan-aug 2013) finns nu tillgänglig för prestationsmålet för kvalitetsregister för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik
I Ing-Marie Wieselgrens debattartikel (publicerad i Uppsala Nya tidning den 28 juli) ställer hon sig frågan om vi kan forma ett modernt samhälle där alla känner delaktighet och framtidstro, trots alla de höga krav som ställs på hjärnan.
Boken Bättre vård mindre tvång - 8 recept på ett lyckat genombrott 2010 - 2012 finns tillgänglig beställning och för nedladdning som pdf.
I höst startar den första instruktörskursen där du blir certifierad instruktör för utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa senior. Utbildningen genomförs av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk ohälsa (NASP). Det kommer finnas 40 platser att söka till.
Ett övergripande resultat är att frågorna kring barn och ungas hälsa men även kring situationen för personer med allvarliga tillstånd varit aktuella under hela året 2012 och därmed gett skjuts till fortsatt utvecklingsarbete.
350 miljoner kronor har fördelats till ett antal kommuner och landsting som lyckats uppfylla grundkrav och prestationer i enlighet med den överenskommelse om psykisk ohälsa som regeringen och SKL kom överens om i maj.
Kärnan i det nya arbetssättet, som fortsätter med 630 miljoner 2013, är prestationsbaserade medel. Socialstyrelsen har bedömt hur landstingen och kommunerna har lyckats 2012 och det är uppenbart att det här sättet att arbeta stimulerar och påskyndar utvecklingen.