StartÄmnenTillväxt och samhällsbyggnadTransporter och infrastrukturPublikationer

Publikationer inom området trafik och transporter

Trafik för en attraktiv stad – introduktion till TRAST

TRAST-intro-storSyftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellanolika sektorer inom samhällsplaneringen. Balans eftersträvas mellan de olika trafikslagen och mellan tillgänglighet och andra stadskvaliteter. Detta krävar att samhällsplaneringen utgår från ett helhetsperspektiv.

Trast har utvecklats efter hand och består nu av en hel "familj" av skrifter. Förutom de två huvuddokumenten Trast handbok och Trast underlag finns ett antal fördjupningar. Denna skrift sammanfattar Trast, beskriver framgångsfaktorer, effekter och vikten av anpassning till lokala förutsättningar.

Beställ eller ladda ner Trafik för en attraktiv stad – introduktion till TRAST

Vägen till glesbygdens framtid

Den pågående urbaniseringen medför att trafikantunderlaget för vägnätet i glesbygd blir allt mindre. Samtidigt är vägarna en förutsättning för att befolkningen och näringslivet ska kunna leva och verka.

Väghållarnas resurser för att sköta lågtrafikerade vägar minskar, vilket ger sämre förutsättningar för god väghållning. Staten prioriterar underhåll av vägar med omfattande trafik och i kommunerna är resurserna begränsade. De enskilda väghållarna står inför förändringar som påverkar deras möjligheter att sköta underhållet av sina vägar effektivt. Ett sätt att lösa dessa problem kan vara att samordna vägunderhållet mellan Trafikverket, kommunerna och de enskilda väghållarna.

Beställ eller ladda ner Vägen till glesbygdens framtid

Snabba cykelstråk

I olika projekt och medier i Sverige används begreppen cykelhighway, cykelmotorväg, supercykelväg, cykelstrada, cykelexpressrutt och snabbcykelväg. De olika begreppen – och det finns säkert ännu fler – används som benämning på cykelstråk mellan stadsdelar, städer eller större tätorter. Vad har vi egentligen i åtanke med dessa stråk för snabb cykelpendling? Vad vill vi åstadkomma och vilka egenskaper vill vi att snabba cykelpendlingsstråk ska ha?

I idéskriften Snabba cykelstråk görs ett försök att skapa ett mer enhetligt synsätt på denna typ av cykelstråk. Idéskriften är framtagen av Trafikverket tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt kommunerna Eskilstuna, Linköping, Malmö, Staffanstorp, Stockholm och Örebro.

Ladda ner Snabba cykelstråk

Vitt på svart

Vitt på svart_300Vinterväghållning är en absolut nödvändighet i ett modernt, välfungerande samhälle och är en samhällsviktig angelägenhet som berör alla kommuninnevånare på ett eller annat sätt under den kalla årstiden. Den här skriften innehåller en samling råd som kan göra det praktiska arbetet med kommunernas vinterväghållning lite enklare. Viktiga frågor tas upp såsom vinterväghållningsteknik och utrustningsalternativ, kommunikation, ansvarsfrågor, säkerhetsarbete och riskbedömning men även hur man organiserar verksamheten i egen regi och på entreprenad.

Beställ eller ladda ner Vitt på svart

Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik

Framkomlighet_300En av de viktigaste åtgärderna för att öka kollektivtrafikens attraktivitet är att öka framkomligheten i gatunätet. Detta ger inte bara korta restider utan också en stabilare tidtabell vilket ökar punktligheten för kollektivtrafiken. SKL har i samarbete med Eskilstuna kommun tagit fram denna skrift för att sprida goda exempel på hur framkomligheten kan förbättras.

Beställ eller ladda ner Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik

Arbete på väg

Arbete på vägEn säker miljö vid vägarbeten både för de som har vägen som sin arbetsplats och för trafikanterna är det mål som måste vara vägledande för alla kommuner när de i sin egenskap av väghållningsmyndighet bestämmer hur ett vägarbete ska bedrivas. Särskild omsorg ska ägnas de oskyddade trafikanterna. Sveriges Kommuner och Landsting har inom ramen för den målsättningen tagit fram denna handbok om arbete på väg.

I handboken presenteras förutsättningar för utförande av olika typer av vägarbeten. Handboken är avsedd att vara ett stöd för kommunernas handläggare vid planering, genomförande eller godkännande av arbete på väg.

Beställ eller ladda ner Arbete på väg

Bygg för attraktiv kollektivtrafik

Bygg för attraktiv kollektivtrafikAttraktiv och effektiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbara städer och transportsystem. Därför måste bebyggelsen planeras efter kollektivtrafikens behov och förutsättningar redan från början.
I den här skriften förmedlar vi kunskap om hur kollektivtrafikplaneringsfrågor och fysisk planering kan samordnas för att stärka kollektivtrafiken. Utifrån tre exempel sammanfattar vi framgångsfaktorer och rekommendationer till olika målgrupper. Skriften vänder sig främst till politiker och tjänstemän i kommunerna och i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Beställ eller ladda ner Bygg för attraktiv kollektivtrafik

Gångbar stad

Gångbar stad_storInsikten om att vi måste öka andelen som går och cyklar i våra städer och tätorter har blivit allt starkare på senare år. Det är dags att vi på allvar betraktar gångtrafik som ett eget trafikslag. Denna handbok ska stödja kommunerna i arbete med att stärka gångtrafiken i planeringen. Handboken är ett komplement till trast (Trafik för en attraktiv stad) med fördjupning inom gångtrafik. Handboken vänder sig främst till tjänstemän och politiker i kommunen, men även till andra aktörer inom området.

Beställ eller ladda ner Gångbar stad

Automatisk trafiksäkerhetskontroll – ATK på kommunala vägar

ATK på kommunala vägarAutomatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett verktyg för att få ner hastigheten och därmed öka trafiksäkerheten. ATK har också positiva synergieffekter på andra viktiga samhällsmål inom miljö och energi, exempelvis utsläpp av CO2, bullernivå och drivmedelsförbrukning.

Hittills har ATK i huvudsak placerats på statliga vägar utanför tätbebyggt område, men ATK kan vara en lämplig åtgärd även på det kommunala vägnätet.

Denna skrift vänder sig till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner som vill veta hur ATK fungerar och vad man ska göra för att få möjlighet att etablera kameror på sitt vägnät samt vilka insatser och kostnader som krävs av kommunen.

Beställ eller ladda ner ATK på kommunala vägar

Kritik på teknik 2013

Kritik på teknik 2013Våren 2013 gjordes undersökningar i 100 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Syftet med enkäterna är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas synpunkter samt ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer. Kundenkäter är ett effektivt sätt att följa upp olika verksamheter inom det kommunaltekniska området. SKL organiserar dessa undersökningar var tredje år. Resultatet från 2013 års kundenkät finns presenterat i SKL:s skrift Kritik på teknik 2013.

Beställ eller ladda ner Kritik på teknik 2013

Samlade laster – nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

Samlade lasterSamlade laster är en ny skrift som handlar om samlastning och samordnad varudistribution i Sverige och Europa. Trenden idag är att antalet transporter ökar i snabbare takt än godsomsättningen. Därmed är det viktigt att aktivt jobba för en effektivisering av godstransporter. Dels för att minska den negativa påverkan på livsmiljön men också för att underlätta näringslivets varuförsörjning. Detta är viktigt för att öka attraktiviteten i en kommun.

I studien definieras vad en kommunal respektive privat godstransport innebär utifrån ett samlastningsperspektiv. Den tar upp ett antal exempel på samordnad varudistribution inom kommuner och samlastning av näringslivets transporter. Utifrån dessa exempel lyfts det sedan fram ett antal nyckelfaktorer för ett framgångsrikt arbete inom detta område.

Beställ eller ladda ner Samlade laster – nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

Trafiksäkra staden

Trafiksäkra staden_omslag-storFör att stödja Sveriges 290 kommuner i trafiksäkerhetsarbetet så har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samråd med Trafikverket tagit fram denna handbok. Handboken är ett komplement till trast (Trafik för en attraktiv stad) med fördjupning inom trafiksäkerhetsområdet.

Handboken vänder sig främst till tjänstemän och politiker i kommunen, men även till andra aktörer inom trafiksäkerhetsområdet.

Beställ eller ladda ner Trafiksäkra staden

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Den här skriften förklarar varför föräldrar skjutsar barnen till skolan. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram skriften för att inspirera och stödja kommunerna i arbetet med att hitta lösningar som kan minska skjutsandet.

Skriften vänder sig till tjänstemän och politiker i kommunen som ansvarar för barnens skolvägar och skolornas trafikmiljö samt till pedagoger i grundskolan.

Ladda ner Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varutransporter på gles- och landsbygd

Denna skrift ger exempel på pågående eller genomförda projekt med samordnade transporter på lands- och glesbygd. Den innehåller också en sammanställning av erfarenheter av dessa projekt samt viktiga frågeställningar.

Ladda ner Varutransporter på gles- och landsbygd

Kön i trafiken – Jämställdhet i kommunal transportplanering

Kön i trafikenDenna skrift är en vägledning och inspiration till arbete med jämställdhet i transportplaneringen på lokal och regional nivå. Den har tagits fram för att ge en vägledning till hur man systematiskt kan arbeta med att integrera jämställdhet i planeringen.

Skriften vänder sig framförallt till tjänstemän och politiker i kommuner och regioner som arbetar med transportplanering.

Beställ eller ladda ner Kön i trafiken

Flyttning av fordon

Flyttning av fordonDet här är en handbok som kan vara såväl kommunerna som polismyndigheterna och Trafikverkets regioner till hjälp vid beslut om flyttning av fordon. Den baseras på de typfall som kan utgöra grund för flyttning.

Handboken gavs ut första gången 1993, och detta är den tredje reviderade upplagan. Revideringen har gjorts efter de ändringar i lagen och förordningen om flyttning av fordon som skett. Handboken är uppdaterad med ändringsföreskrifter t. o. m. 2006:561 (LFF) samt 2010:279 (FFF).

Beställ eller ladda ner Flyttning av fordon

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutvecklingMöjligheten att använda parkering som verktyg för att främja resande med kollektivtrafik och cykel är idag en underutnyttjad potential. Strategiska parkeringsåtgärder är ett av de effektivaste styrmedlen för att locka dagens bilister till att välja miljövänligare färdsätt. Denna skrift ska genom goda exempel inspirera kommunerna att använda parkeringspolitiken som ett styrmedel för en hållbar stadsutveckling.

Skriften innehåller exempel från såväl Sverige som Europa, där parkering används som styrmedel t ex med flexibla parkeringstal och gröna parkeringsköp. Den vänder sig främst till ansvariga tjänstemän och politiker i kommunerna, men även till konsulter inom området.

Beställ eller ladda ner Parkering för hållbar stadsutveckling

EU:s vitbok för transportpolitik — Konsekvenser och möjligheter

SKL vill med denna en förstudie om EU:s vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” analysera de konsekvenser och möjligheter som vitboken innebär för kommuner, landsting och regioner. Förstudien beskriver huvuddragen i vitboken och att identifiera områden och förändringar i inriktning som är relevant för kommuner, landsting och regioner.

Ladda ner EU:s vitbok för transportpolitik – Konsekvenser och möjligheter

Effekter av trafikstrategier

Effekter av trafikstrategierTrafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringar och arbete med att nå ett mer hållbart trafiksystem och en attraktivare stad.

Syftet med denna publikation är att inspirera fler kommuner att ta fram och arbeta med trafikstrategier genom att lyfta fram goda och framgångsrika exempel. Skriften redovisar erfarenheter från kommuner som använt trafikstrategier som verktyg i sin trafik- och stadsplanering, samt vilka effekter som uppnåtts.

Skriften vänder sig i första hand till beslutsfattare, ledande tjänstemän och handläggare på kommunal nivå, men även till konsulter, regionala myndigheter, med flera.

Beställ eller ladda ner Effekter av trafikstrategier

Kol-TRAST – planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST_omslagEn bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiken bidrar också till städernas och regionernas utveckling.Kol-TRAST baseras på de kunskaper och erfarenheter som har kommit ut av EUprojektetPROCEED – ett planeringsverktyg för kollektivtrafik i små och medelstora städer. Kol-TRAST har därutöver kompletterats med resultat från svensk forskning. Handbokens fokus ligger på planering av kollektivtrafik i städer och tätorter.

Beställ eller ladda ner Kol-TRAST

Transporter av farligt gods — Handbok för kommunernas planering

Transporter av farligt godsDenna skrift syftar till att förbättra beslutsunderlaget för ansvariga politiker och öka kunskaperna hos kommunala tjänstemän. Handboken ger en ökad och lättillgänglig kunskap om farligt gods, hanteringen av farligt gods inom samhällsplaneringen och om god utformning av de trafiksäkerhetsåtgärder som minskar risken med dessa transporter. Handboken vänder sig främst till tjänstemän och politiker i kommunerna.

Beställ eller ladda ner Transporter av farligt gods

Vägen till ett cyklande samhälle

Vägen till ett cyklande samhälleCyklingen är på frammarsch i Sverige vilket är mycket positivt. Fler som cyklar innebär dock större krav på att cykelvägnätet håller god standard. I många av Sveriges kommuner pågår ett ständigt arbete för att förbättra villkoren för cyklister.

Idéskriften vänder sig till tjänstemän och politiker, konsulter och andra som arbetar med cykelplanering. Mindre och medelstora kommuner samt kommuner där cykelfrågorna ännu inte står så högt på agendan bedöms ha störst nytta av rapporten.

Beställ eller ladda ner Vägen till ett cyklande samhälle

Säkrare trafikmiljöer – strategier och metoder för identifiering av riskträd

Träd i urban miljö har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet bland annat på grund av alm- och askskottssjukan, men även genom händelser som till exempel då ett fallande träd i Lund krossade två bilar mitt i stadens centrum. Även i Malmö finns exempel på att träd på gatumark fallit utan att detta hade förutsetts av förvaltaren. Händelser som dessa har lett till att flera kommuner har inlett inventeringar av riskträd.

Det finns ett stort användningsområde för en nationell trädinformationsmanual och en urban trädinventering är till stor nytta. Det är viktigt att använda metoder som lägger grunden för en god säkerhetsnivå för träd i trafikmiljö till acceptabla kostnader för förvaltaren. Rapporten, som bifogas nedan, ska fungera som ett hjälpmedel för utförare, förvaltningar och beställare.

Riskbedömning av träd i urban miljö – rapport
Riskbedömning av träd i urban miljö – manual

Farthinder på väg – Rätt utformning för bra trafik- och arbetsmiljö

Den här idéskriften är till för dig som arbetar med det kommunala vägnätet och vill veta mer om belastningsproblem för gupp och få förslag på lösningar. Även olika gupputformningar beskrivs. Skriften har tagits fram eftersom många kommuner arbetar med hastighetsdämpande gupp för att öka trafiksäkerheten.

Slitaget på gupp är ofta stort och dessa behöver därför åtgärdas oftare än en rak gata eller väg. Uteblivet underhåll eller felaktig utformning av gupp kan också medföra arbetsmiljöproblem för yrkeschaufförer som passerar guppen vid många tillfällen under ett arbetspass, med eventuella ryggbesvär som följd.

Ladda ned Farthinder på väg

Effektiv och säker skolskjuts

Effektiv och säker skolskjutsDenna idéskrift beskriver processen kring den förändring av skolskjutsverksamheten som genomfördes i Linköpings kommun under tiden 2005-2009. Jämfört med tidigare upphandlingar av kommunens skolskjutsverksamhet innebar denna förändring bland annat en effektivare organisation av kommunens skolskjutsverksamhet och en avsevärd kostnadsbesparing för kommunen, utan att trafiksäkerheten eller kvaliteten i skolskjutsarna försämrades.

Skriften förmedlar erfarenheter och lärdomar från förändringsprocessen och lyfter upp betydelsen av en bred förankring över organisationsgränser och ansvarsområden.

Beställ eller ladda ner Effektiv och säker skolskjuts

Trafiksmart – Om trafik i lärande för hållbar utveckling

TrafiksmartHur trafiken utvecklas och utformas är avgörande för att samhället ska förändras i en hållbar riktning. Att använda olika aspekter av trafik i undervisningen är därför ett konkret sätt att förverkliga läroplanens uppdrag att belysa hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas till en hållbar utveckling.

Den här skriften vänder sig främst till pedagoger i grundskolan. Syftet är att tips, idéer och fakta ska inspirera till att ta in trafiken som ett naturligt och självklart inslag i lärandet för en hållbar framtid. Det kan handla om allt från trafiksituationen runt hörnet till transporternas globala miljöpåverkan. Möjligheterna är oändliga.

Beställ eller ladda ner Trafiksmart

Gatubelysning på entreprenad

Gatubelysning på entreprenadUpphandling – uppföljning – utvärdering
Denna skrift beskriver hur driftentreprenader för belysning handlas upp, följs upp och utvärderas. Den vänder sig främst till kommunernas belysningsansvariga och upphandlare, men också till deras konsulter och entreprenörer inom området.

Beställ eller ladda ner Gatubelysning på entreprenad

Komfortmätning av cykelvägar

Handledning Komfortmätning av cykelvägar (pdf)

Bilaga 1. Utförandebeskrivning (pdf)

Bilaga 2. Mängdförteckning (pdf)

TRAST-guiden

TRAST-guidenTRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, resurssnål och väl förankrad arbetsprocess. Trafikstrategin är ett kommunalt inriktningsdokument som bidrar till att utveckla kommunen i önskad riktning. Trafikstrategin ska visa hur man kan utveckla trafiksystemet i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering. Målgruppen för TRAST-guiden är i första hand kommunala handläggare, projektledare och beslutsfattare, men även konsulter.

Beställ eller ladda ner TRAST-guiden

TRAST-guiden – en checklista

TRAST-guiden checklistaDenna checklista är ett komplement till trast-guiden och innehåller förslag på konkreta arbetsmoment vid framtagande av en trafikstrategi. För att komma igång med trafikstrategiarbetet på ett organiserat sätt är det lämpligt att arbetsmomenten i detta komplement följs i kronologisk ordning. Vid varje arbetsmoment finns en kort sammanfattande text och en checklista.

Detta verktyg ersätter inte trast-guiden, som behöver läsas i sin helhet för att sammanhanget skall bli tydligt. Däremot kan checklistan underlätta det operativa arbetet.

Beställ eller ladda ner TRAST-guiden – en checklista

Trafik för en attraktiv stad - exempelbok

TRAST Exempelbok_150.gifExempelboken innehåller exempel på hur TRAST kan användas.

Ladda ner TRAST – exempelbok

Hållbart resande i praktiken

Denna skrift är en fördjupning av handboken TRAST (Trafik för en attraktiv stad). Syftet är att inspirera alla aktörer som är delaktiga i den kommunala trafik- och stadsplaneringen till ökade satsningar inom området hållbart resande.

Beställ Hållbart resande i praktiken

Handbok för godstransporter

Väl fungerande godstransporter är en förutsättning för att samhället och handeln ska fungera. Samtidigt ger godstransporter negativa effekter på klimat och stadsmiljö genom trängsel, luftföroreningar, buller och trafiksäkerhetsrisker. Denna handbok ska underlätta samverkan mellan berörda aktörer och vara ett stöd i arbetet med att skapa ett hållbart transportsystem.

Beställ eller ladda ner Handbok för godstransporter

GCM – Handbok: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

GCM-HandbokDet här är en handbok som lyfter fram positionerna för gång- och cykeltrafiken. Boken skapar ett samlat dokument om gång-, cykel- och mopedtrafik för planerare, projektörer och politiker. Den visar mer av principlösningar än exakta mått för de flesta tänkbara trafikrum, och kompletterar därmed de övergripande handböckerna TRAST och VGU. 167 sidor med över 250 foton och illustrationer.

Beställ GCM-handboken

Klart vi ska ha en kombiterminal

Klart vi ska ha en kombiterminalMarknaden för kombitransporter växer. Nya terminaler har etablerats, och fler planeras. Många kommuner ser en kombiterminal som ett sätt att utveckla det lokala näringslivet. En ny kombiterminal innebär dock ofta en stor investering, samtidigt som det kan vara svårt att förutsäga marknads­potentialen. Denna skrift tydliggör viktiga frågeställningar i planeringsarbetet för kommuner som överväger att etablera en kombiterminal, och beskriver styrkor och svagheter med kombitransporter samt framtida förväntad utveckling. Slutsatserna baseras främst på intervjuer med ledande aktörer och experter på terminaler och kombitrafik.

Beställ Klart vi ska ha en kombiterminal

Det kapillära järnvägsnätet

Ett effektivt utnyttjande av det kapillära järnvägsnätet ökar möjligheterna för både effektivitet i transporterna och minskad klimatpåverkan. Det kapillära järnvägsnätet ägs till stor del av kommunerna som därmed har ansvaret för drift, underhåll och investeringar. Syftet med denna studie är att tydliggöra samhällsnyttan med det kapillära järnvägsnätet för att på så sätt stärka kommunernas motiv och och möjligheter att fortsätta förvalta och utveckla nätet.

Ladda ner Det kapillära järnvägsnätet (pdf)

Medfinansiering av infrastrukturinvesteringar

Här finns rapporterna från SKL:s och Trafikverkets samarbetsprojekt.

Slutrapport Medfinansiering av infrastruktur (pdf)

Delrapport Medfinansiering av infrastruktur (pdf)

Sammanfattning av intervjuer (pdf)

Kommunernas vägstrategier

I denna studie ges en överblick och beskrivs möjliga utvecklingsvägar eller strategival för kommunerna i rollen som väghållare och i relation till statlig och enskild väghållning.

Ladda ner Kommunernas vägstrategier

Kajor i staden

Stora mängder övernattande kajor och andra kråkfåglar är vanliga i centrala delar av många svenska städer, vilket är en källa till både irritation och förundran. Den stora mängden fåglar upplevs på vissa platser som ett problem. Detta är en kunskapsöversikt om kajor i stadsmiljö. Denna kunskapsöversikt är resultatet av ett projekt som drivits av Gunnar Ölvingson, kommunekolog i Linköpings kommun tillsammans med Emma Järperud, projekt­anställd i kommunen. Till projektet knöts en styrgrupp med sakkunniga från Uppsala, Västerås och Hässleholm. Projektet finansierades gemensamt av Linköpings kommun och Sveriges Kommuner och Landsting med Cecilia Mårtensson som SKL:s kontaktperson. 

Ladda ner Kajor i staden

Stöd till skolans arbete med trafik

Trafikverket och SKL har bildat en samarbetsgrupp med myndigheter och aktörer inom trafikområdet för att kunna ge ett gemensamt stöd till grundskolans arbete med trafikfrågor. Denna samarbetsgrupp består av Trafikverket, Skolverket, SKL, Rikspolisstyrelsen och NTF. Denna folder beskriver samarbetsgruppens utgångspunkter för stödet till grundskolans och övriga obligatoriska skolformers arbete med trafik.

Ladda ner Stöd till skolans arbete med trafik

Vägar framåt – Om EU-stödet i utvecklingen av svensk transportinfrastruktur

Vägar framåtSveriges medlemskap i EU har tillfört en ny dimension i den regionala utvecklingspolitiken. Svenska kommuner och regioner har aktivt tagit till sig de möjligheter EU:s regionalpolitik ger att med stöd av EU:s strukturfonder göra lokala och regionala utvecklingsinsatser. Inte minst har det gränsöverskridande samarbetet bidragit till utvecklingen. Den här studien sammanställer erfarenheterna från programperioden 2000–2006 och strukturfondernas användning inom infrastrukturområdet. Studien är den första i sitt slag som analyserar ett tema inom samtliga program under en programperiod. Studien är ett inslag i SKL :s satsning på att med olika utgångspunkter analysera hur resurserna för transportinfrastrukturen kan öka och hur planering och resursutnyttjande kan effektiviseras.

Beställ Vägar framåt

Tysta gatan – om lågbullrande beläggningar

Tysta gatanFrågorna kring de bullerdämpande beläggningarna är många. Sätter inte beläggningarna igen rätt snabbt? Är det inte dyrt? När gör beläggningarna verklig nytta och när är andra metoder att föredra? Den här skriften ger på ett lättfattligt sätt svar på frågorna och förklarar vad bullerdämpande beläggningar är, hur de fungerar, vad som krävs för att de ska fungera, vad de kostar jämfört med andra buller dämpande åtgärder.

Beställ Tysta gatan

Åtgärdskatalogen för säker trafik i tätort

Åtgärdskatalog för säker trafik i tätortDenna Åtgärdskatalog är en bearbetad och utökad upplaga av den Åtgärdskatalog som tidigare givits ut 1992 och 1996. Den ger en översiktlig beskrivning av totalt 42 olika åtgärder för ökad trafiksäkerhet i tätort som diskuteras och genomförs idag. Informationen ger underlag för kommunen att välja åtgärd och att ­genomföra åtgärden på ett medvetet sätt. Varje åtgärd beskrivs ur en mängd aspekter: trafiksäkerhetseffekt, ­framkomlighet, kostnader, inverkan på stadens karaktär, tillgänglighet för funktions­hindrade, beslutsgång och skyltning m m.

Beställ Åtgärdskatalogen

Rätt fart i staden

Rätt fart i staden.jpgRätt fart i staden är en handbok som stödjer arbetet med att anpassa trafiksystemet till stadens förutsättningar, i stället för det omvända. Genom att bedöma hastighets­nivån inom olika delar av trafiknätet, kan de valda hastighetsgränserna medverka till att stadsrummet används på ett sätt som bättre stödjer stadens utveckling.Bakgrunden till att handboken tagits fram är riksdagens beslut om nya hastighetsgränser. Rätt fart i staden har samma utgångspunkt som Trafik för en attraktiv stad (TRAST), dvs att hastighetsgränserna ska vara väl avvägda mot de stadsbyggnadskvaliteter och transportpolitiska mål som påverkas av hastighetsnivån i staden.Handbokens metodik resulterar dels i en hastighetsplan som bildar underlag för beslut om nya, justerade hastighetsgränser, dels i förslag till fysiska åtgärder. Arbetsmetodiken bidrar till att öka förståelsen till varför man har valt en viss hastighetsgräns och varför man behöver vidta åtgärder.

Beställ eller ladda ner Rätt fart i staden

Partnering i kommunal väghållning

Partnering i kommunal väghållningPartnering innebär ett alternativt sätt att organisera beställare och utförare kring en uppgift. I stället för det konventionella sättet att strikt ­fördela ansvar och resurser efter en i förväg upprättad plan, syftar partnering till att utveckla ett samarbete mellan parterna. Samarbetet styrs ­efter ­gemensamt upprättade mål och en ambition att på bästa sätt tillvarata kompetensen inom projektgruppen. Om deltagarna är ärliga, utvecklar tillit och finner former för att lösa konflikter i ett tidigt skede kan partnering medverka till hög kvalitet, kostnadseffektivitet och en god arbetsmiljö. Skriften redovisar erfarenheter från partnering för väghållningsprojekt i ­Göteborg, Eskilstuna och Norrköping.

Beställ Partnering i kommunal väghållning