StartÄmnenTillväxt och samhällsbyggnadTransporter och infrastrukturPublikationer

Publikationer inom området trafik och transporter

Samlade laster – nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

Samlade lasterSamlade laster är en ny skrift som handlar om samlastning och samordnad varudistribution i Sverige och Europa. Trenden idag är att antalet transporter ökar i snabbare takt än godsomsättningen. Därmed är det viktigt att aktivt jobba för en effektivisering av godstransporter. Dels för att minska den negativa påverkan på livsmiljön men också för att underlätta näringslivets varuförsörjning. Detta är viktigt för att öka attraktiviteten i en kommun.

I studien definieras vad en kommunal respektive privat godstransport innebär utifrån ett samlastningsperspektiv. Den tar upp ett antal exempel på samordnad varudistribution inom kommuner och samlastning av näringslivets transporter. Utifrån dessa exempel lyfts det sedan fram ett antal nyckelfaktorer för ett framgångsrikt arbete inom detta område.

Beställ eller ladda ner Samlade laster – nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

Trafiksäkra staden

Trafiksäkra staden_omslag-storFör att stödja Sveriges 290 kommuner i trafiksäkerhetsarbetet så har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samråd med Trafikverket tagit fram denna handbok. Handboken är ett komplement till trast (Trafik för en attraktiv stad) med fördjupning inom trafiksäkerhetsområdet.

Handboken vänder sig främst till tjänstemän och politiker i kommunen, men även till andra aktörer inom trafiksäkerhetsområdet.

Beställ eller ladda ner Trafiksäkra staden

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Den här skriften förklarar varför föräldrar skjutsar barnen till skolan. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram skriften för att inspirera och stödja kommunerna i arbetet med att hitta lösningar som kan minska skjutsandet.

Skriften vänder sig till tjänstemän och politiker i kommunen som ansvarar för barnens skolvägar och skolornas trafikmiljö samt till pedagoger i grundskolan.

Ladda ner Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Kön i trafiken – Jämställdhet i kommunal transportplanering

Kön i trafikenDenna skrift är en vägledning och inspiration till arbete med jämställdhet i transportplaneringen på lokal och regional nivå. Den har tagits fram för att ge en vägledning till hur man systematiskt kan arbeta med att integrera jämställdhet i planeringen.

Skriften vänder sig framförallt till tjänstemän och politiker i kommuner och regioner som arbetar med transportplanering.

Beställ eller ladda ner Kön i trafiken

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutvecklingMöjligheten att använda parkering som verktyg för att främja resande med kollektivtrafik och cykel är idag en underutnyttjad potential. Strategiska parkeringsåtgärder är ett av de effektivaste styrmedlen för att locka dagens bilister till att välja miljövänligare färdsätt. Denna skrift ska genom goda exempel inspirera kommunerna att använda parkeringspolitiken som ett styrmedel för en hållbar stadsutveckling.

Skriften innehåller exempel från såväl Sverige som Europa, där parkering används som styrmedel t ex med flexibla parkeringstal och gröna parkeringsköp. Den vänder sig främst till ansvariga tjänstemän och politiker i kommunerna, men även till konsulter inom området.

Beställ eller ladda ner Parkering för hållbar stadsutveckling

EU:s vitbok för transportpolitik — Konsekvenser och möjligheter

SKL vill med denna en förstudie om EU:s vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” analysera de konsekvenser och möjligheter som vitboken innebär för kommuner, landsting och regioner. Förstudien beskriver huvuddragen i vitboken och att identifiera områden och förändringar i inriktning som är relevant för kommuner, landsting och regioner.

Ladda ner EU:s vitbok för transportpolitik – Konsekvenser och möjligheter

Effekter av trafikstrategier

Effekter av trafikstrategierTrafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringar och arbete med att nå ett mer hållbart trafiksystem och en attraktivare stad.

Syftet med denna publikation är att inspirera fler kommuner att ta fram och arbeta med trafikstrategier genom att lyfta fram goda och framgångsrika exempel. Skriften redovisar erfarenheter från kommuner som använt trafikstrategier som verktyg i sin trafik- och stadsplanering, samt vilka effekter som uppnåtts.

Skriften vänder sig i första hand till beslutsfattare, ledande tjänstemän och handläggare på kommunal nivå, men även till konsulter, regionala myndigheter, med flera.

Beställ eller ladda ner Effekter av trafikstrategier

Kol-TRAST – planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST_omslagEn bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiken bidrar också till städernas och regionernas utveckling.Kol-TRAST baseras på de kunskaper och erfarenheter som har kommit ut av EUprojektetPROCEED – ett planeringsverktyg för kollektivtrafik i små och medelstora städer. Kol-TRAST har därutöver kompletterats med resultat från svensk forskning. Handbokens fokus ligger på planering av kollektivtrafik i städer och tätorter.

Beställ eller ladda ner Kol-TRAST

Transporter av farligt gods — Handbok för kommunernas planering

Transporter av farligt godsDenna skrift syftar till att förbättra beslutsunderlaget för ansvariga politiker och öka kunskaperna hos kommunala tjänstemän. Handboken ger en ökad och lättillgänglig kunskap om farligt gods, hanteringen av farligt gods inom samhällsplaneringen och om god utformning av de trafiksäkerhetsåtgärder som minskar risken med dessa transporter. Handboken vänder sig främst till tjänstemän och politiker i kommunerna.

Beställ eller ladda ner Transporter av farligt gods

Vägen till ett cyklande samhälle

Vägen till ett cyklande samhälleCyklingen är på frammarsch i Sverige vilket är mycket positivt. Fler som cyklar innebär dock större krav på att cykelvägnätet håller god standard. I många av Sveriges kommuner pågår ett ständigt arbete för att förbättra villkoren för cyklister.

Idéskriften vänder sig till tjänstemän och politiker, konsulter och andra som arbetar med cykelplanering. Mindre och medelstora kommuner samt kommuner där cykelfrågorna ännu inte står så högt på agendan bedöms ha störst nytta av rapporten.

Beställ eller ladda ner Vägen till ett cyklande samhälle

Farthinder på väg – Rätt utformning för bra trafik- och arbetsmiljö

Den här idéskriften är till för dig som arbetar med det kommunala vägnätet och vill veta mer om belastningsproblem för gupp och få förslag på lösningar. Även olika gupputformningar beskrivs. Skriften har tagits fram eftersom många kommuner arbetar med hastighetsdämpande gupp för att öka trafiksäkerheten.

Slitaget på gupp är ofta stort och dessa behöver därför åtgärdas oftare än en rak gata eller väg. Uteblivet underhåll eller felaktig utformning av gupp kan också medföra arbetsmiljöproblem för yrkeschaufförer som passerar guppen vid många tillfällen under ett arbetspass, med eventuella ryggbesvär som följd.

Ladda ned Farthinder på väg

Effektiv och säker skolskjuts

Effektiv och säker skolskjutsDenna idéskrift beskriver processen kring den förändring av skolskjutsverksamheten som genomfördes i Linköpings kommun under tiden 2005-2009. Jämfört med tidigare upphandlingar av kommunens skolskjutsverksamhet innebar denna förändring bland annat en effektivare organisation av kommunens skolskjutsverksamhet och en avsevärd kostnadsbesparing för kommunen, utan att trafiksäkerheten eller kvaliteten i skolskjutsarna försämrades.

Skriften förmedlar erfarenheter och lärdomar från förändringsprocessen och lyfter upp betydelsen av en bred förankring över organisationsgränser och ansvarsområden.

Beställ eller ladda ner Effektiv och säker skolskjuts

Trafiksmart – Om trafik i lärande för hållbar utveckling

TrafiksmartHur trafiken utvecklas och utformas är avgörande för att samhället ska förändras i en hållbar riktning. Att använda olika aspekter av trafik i undervisningen är därför ett konkret sätt att förverkliga läroplanens uppdrag att belysa hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas till en hållbar utveckling.

Den här skriften vänder sig främst till pedagoger i grundskolan. Syftet är att tips, idéer och fakta ska inspirera till att ta in trafiken som ett naturligt och självklart inslag i lärandet för en hållbar framtid. Det kan handla om allt från trafiksituationen runt hörnet till transporternas globala miljöpåverkan. Möjligheterna är oändliga.

Beställ eller ladda ner Trafiksmart

Gatubelysning på entreprenad

Gatubelysning på entreprenadUpphandling – uppföljning – utvärdering
Denna skrift beskriver hur driftentreprenader för belysning handlas upp, följs upp och utvärderas. Den vänder sig främst till kommunernas belysningsansvariga och upphandlare, men också till deras konsulter och entreprenörer inom området.

Beställ eller ladda ner Gatubelysning på entreprenad

Komfortmätning av cykelvägar

Handledning Komfortmätning av cykelvägar (pdf)

Bilaga 1. Utförandebeskrivning (pdf)

Bilaga 2. Mängdförteckning (pdf)

TRAST-guiden

TRAST-guiden är avsedd att ge stöd till kommuner av alla storlekar i arbetet med att ta fram en trafikstrategi. Skriften bidrar med praktiska råd och information som ökar förståelsen för planeringsprocessen. Målgrupper är beslutsfattare, ledande tjänstemän, handläggare, konsulter m.fl.

Ladda ner TRAST-guiden (pdf)

TRAST-guiden – en checklista

Denna checklista är ett komplement till TRAST-guiden och innehåller förslag på konkreta arbetsmoment vid framtagande av en trafikstrategi. För att komma igång med trafikstrategiarbetet på ett organiserat sätt är det lämpligt att arbetsmomenten i detta komplement följs i kronologisk ordning. Vid varje arbetsmoment finns en kort sammanfattande text och en checklista.

Detta verktyg ersätter inte TRAST-guiden, som behöver läsas i sin helhet för att sammanhanget skall bli tydligt. Däremot kan checklistan underlätta det operativa arbetet.

Ladda ner TRAST-guiden – en checklista

Hållbart resande i praktiken

Denna skrift är en fördjupning av handboken TRAST (Trafik för en attraktiv stad). Syftet är att inspirera alla aktörer som är delaktiga i den kommunala trafik- och stadsplaneringen till ökade satsningar inom området hållbart resande.

Ladda ner Hållbart resande i praktiken

Handbok för godstransporter

Väl fungerande godstransporter är en förutsättning för att samhället och handeln ska fungera. Samtidigt ger godstransporter negativa effekter på klimat och stadsmiljö genom trängsel, luftföroreningar, buller och trafiksäkerhetsrisker. Denna handbok ska underlätta samverkan mellan berörda aktörer och vara ett stöd i arbetet med att skapa ett hållbart transportsystem.

Ladda ner Handbok för godstransporter

GCM – Handbok: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

GCM-HandbokDet här är en handbok som lyfter fram positionerna för gång- och cykeltrafiken. Boken skapar ett samlat dokument om gång-, cykel- och mopedtrafik för planerare, projektörer och politiker. Den visar mer av principlösningar än exakta mått för de flesta tänkbara trafikrum, och kompletterar därmed de övergripande handböckerna TRAST och VGU. 167 sidor med över 250 foton och illustrationer.

Beställ GCM-handboken

Klart vi ska ha en kombiterminal

Klart vi ska ha en kombiterminalMarknaden för kombitransporter växer. Nya terminaler har etablerats, och fler planeras. Många kommuner ser en kombiterminal som ett sätt att utveckla det lokala näringslivet. En ny kombiterminal innebär dock ofta en stor investering, samtidigt som det kan vara svårt att förutsäga marknads­potentialen. Denna skrift tydliggör viktiga frågeställningar i planeringsarbetet för kommuner som överväger att etablera en kombiterminal, och beskriver styrkor och svagheter med kombitransporter samt framtida förväntad utveckling. Slutsatserna baseras främst på intervjuer med ledande aktörer och experter på terminaler och kombitrafik.

Beställ Klart vi ska ha en kombiterminal

Det kapillära järnvägsnätet

Ett effektivt utnyttjande av det kapillära järnvägsnätet ökar möjligheterna för både effektivitet i transporterna och minskad klimatpåverkan. Det kapillära järnvägsnätet ägs till stor del av kommunerna som därmed har ansvaret för drift, underhåll och investeringar. Syftet med denna studie är att tydliggöra samhällsnyttan med det kapillära järnvägsnätet för att på så sätt stärka kommunernas motiv och och möjligheter att fortsätta förvalta och utveckla nätet.

Ladda ner Det kapillära järnvägsnätet (pdf)

Medfinansiering av infrastrukturinvesteringar

Här finns rapporterna från SKL:s och Trafikverkets samarbetsprojekt.

Slutrapport Medfinansiering av infrastruktur (pdf)

Delrapport Medfinansiering av infrastruktur (pdf)

Sammanfattning av intervjuer (pdf)

Kommunernas vägstrategier

I denna studie ges en överblick och beskrivs möjliga utvecklingsvägar eller strategival för kommunerna i rollen som väghållare och i relation till statlig och enskild väghållning.

Ladda ner Kommunernas vägstrategier

Kajor i staden

Stora mängder övernattande kajor och andra kråkfåglar är vanliga i centrala delar av många svenska städer, vilket är en källa till både irritation och förundran. Den stora mängden fåglar upplevs på vissa platser som ett problem. Detta är en kunskapsöversikt om kajor i stadsmiljö. Denna kunskapsöversikt är resultatet av ett projekt som drivits av Gunnar Ölvingson, kommunekolog i Linköpings kommun tillsammans med Emma Järperud, projekt­anställd i kommunen. Till projektet knöts en styrgrupp med sakkunniga från Uppsala, Västerås och Hässleholm. Projektet finansierades gemensamt av Linköpings kommun och Sveriges Kommuner och Landsting med Cecilia Mårtensson som SKL:s kontaktperson. 

Ladda ner Kajor i staden

Stöd till skolans arbete med trafik

Trafikverket och SKL har bildat en samarbetsgrupp med myndigheter och aktörer inom trafikområdet för att kunna ge ett gemensamt stöd till grundskolans arbete med trafikfrågor. Denna samarbetsgrupp består av Trafikverket, Skolverket, SKL, Rikspolisstyrelsen och NTF. Denna folder beskriver samarbetsgruppens utgångspunkter för stödet till grundskolans och övriga obligatoriska skolformers arbete med trafik.

Ladda ner Stöd till skolans arbete med trafik

Vägar framåt – Om EU-stödet i utvecklingen av svensk transportinfrastruktur

Vägar framåtSveriges medlemskap i EU har tillfört en ny dimension i den regionala utvecklingspolitiken. Svenska kommuner och regioner har aktivt tagit till sig de möjligheter EU:s regionalpolitik ger att med stöd av EU:s strukturfonder göra lokala och regionala utvecklingsinsatser. Inte minst har det gränsöverskridande samarbetet bidragit till utvecklingen. Den här studien sammanställer erfarenheterna från programperioden 2000–2006 och strukturfondernas användning inom infrastrukturområdet. Studien är den första i sitt slag som analyserar ett tema inom samtliga program under en programperiod. Studien är ett inslag i SKL :s satsning på att med olika utgångspunkter analysera hur resurserna för transportinfrastrukturen kan öka och hur planering och resursutnyttjande kan effektiviseras.

Beställ Vägar framåt

Tysta gatan – om lågbullrande beläggningar

Tysta gatanFrågorna kring de bullerdämpande beläggningarna är många. Sätter inte beläggningarna igen rätt snabbt? Är det inte dyrt? När gör beläggningarna verklig nytta och när är andra metoder att föredra? Den här skriften ger på ett lättfattligt sätt svar på frågorna och förklarar vad bullerdämpande beläggningar är, hur de fungerar, vad som krävs för att de ska fungera, vad de kostar jämfört med andra buller dämpande åtgärder.

Beställ Tysta gatan

Åtgärdskatalogen för säker trafik i tätort

Åtgärdskatalog för säker trafik i tätortDenna Åtgärdskatalog är en bearbetad och utökad upplaga av den Åtgärdskatalog som tidigare givits ut 1992 och 1996. Den ger en översiktlig beskrivning av totalt 42 olika åtgärder för ökad trafiksäkerhet i tätort som diskuteras och genomförs idag. Informationen ger underlag för kommunen att välja åtgärd och att ­genomföra åtgärden på ett medvetet sätt. Varje åtgärd beskrivs ur en mängd aspekter: trafiksäkerhetseffekt, ­framkomlighet, kostnader, inverkan på stadens karaktär, tillgänglighet för funktions­hindrade, beslutsgång och skyltning m m.

Beställ Åtgärdskatalogen

Partnering i kommunal väghållning

Partnering i kommunal väghållningPartnering innebär ett alternativt sätt att organisera beställare och utförare kring en uppgift. I stället för det konventionella sättet att strikt ­fördela ansvar och resurser efter en i förväg upprättad plan, syftar partnering till att utveckla ett samarbete mellan parterna. Samarbetet styrs ­efter ­gemensamt upprättade mål och en ambition att på bästa sätt tillvarata kompetensen inom projektgruppen. Om deltagarna är ärliga, utvecklar tillit och finner former för att lösa konflikter i ett tidigt skede kan partnering medverka till hög kvalitet, kostnadseffektivitet och en god arbetsmiljö. Skriften redovisar erfarenheter från partnering för väghållningsprojekt i ­Göteborg, Eskilstuna och Norrköping.

Beställ Partnering i kommunal väghållning på Kommentus webbplats

Idékatalog 2009

Idékatalog 2009Det finns inget så roligt som att ha idéer, lösa problem och få känna uppskattning. Många arbetar i dag i organisationer som uppmuntrar och belönar kreativitet och engagemang. Denna femtonde upplaga av Idékatalogen har tillkommit tack vare personal på gatukontor och tekniska kontor som med entusiasm och skaparglädje förbättrat metoder och hjälpmedel. Den uppvisar ett axplock av den idérikedom som berör gatuverksamheten och som belönats av kommunerna i förslagsverksamheten.

Beställ Idékatalog 2009 på Kommentus webbplats

Kritik på teknik 2010

Kritik på teknik 2010Våren 2010 genomfördes kundenkäter i 94 svenska kommuner. Undersökningen, som gjordes för nionde gången, gällde vad medborgarna tycker om kommunens tekniska service, dvs gator & vägar, parker, vatten & avlopp samt sophämtning och avfallshämtning. De deltagande kommunerna har kunnat beställa rapporter som sammanfattar och illustrerar resultaten för den egna kommunen. Den här skriften ger en överskådlig jämförande redovisning av enkätsvaren.

Beställ Kritik på teknik 2010 på Kommentus webbplats

Serviceresor – utbildningshandbok

Handbok för utbildning av förare inom färdtjänst och serviceresor.

Beställ via anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se