StartÄmnenKonkurrens och valfrihetDrift- och organisationsformerKommunala företag

Kommunala företag (bolag)

Kommunalt företag (bolag) är ett allmännyttigt företag som drivs av en kommun eller landsting. Verksamheten kan utövas via ett aktiebolag eller en stiftelse, vilka fungerar som en juridisk person för kommunen eller landstinget. Här samlar vi information om kommunala företag (bolag) och styrning av kommun- och landstingsägda företag.

Nya underlag och mallar för bolagsordningar

Med anledning av de nya reglerna i kommunallagen och LOU som trädde i kraft 1 januari 2013 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram underlag och mallar som stöd för utformning av bolagsordningar i kommunala företag.

Bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och SKL tagit fram ett exempel på hur en bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag kan utformas.

Exempel på bolagsordning för allmännyttiga kommunala bostadsbolag (PDF, nytt fönster)

Underlag om bolagsordning för avfallsbolag och bolagsordningsbestämmelser för diverse bolag

Avdelningen för juridik, SKL, har hämtat in synpunkter under tre seminarier våren 2013 om de nya reglerna och därefter tagit fram nedan underlag.

Exempel på bolagsordning för avfallsbolag med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Underlag för bolagsordningsbestämmelser för diverse bolag (PDF, nytt fönster)

Handledning Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

SKL och SABO har gemensamt arbetat fram en handledning, som ett stöd för kommuner och bostadsföretag i arbetet med att ta fram eller se över ägardirektiv. Handledning har uppdaterats med hänsyn till den nya lagstiftningen.

Ytterligare information om handledningen lämnas av Per Henningsson.

Handledning - Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag


Ny lagstiftning från och med 1 januari 2013

Den nya lagstiftningen gäller i Lag om offentlig upphandling (LOU), kommunallagen och Lag om vissa kommunala befogenheter. Flera viktiga lagändringar trädde i kraft:

  • Det så kallade Teckal-undantaget i LOU permanentades och fick ett utökat tillämpningsområde;
  • Möjlighet att delegera beslutanderätten i upphandlingar till anställd vid inköpscentral infördes;
  • Reglerna i kommunallagen om de kommunala principernas genomslag i bolagen skärptes;
  • Kommunstyrelsen ålades en skärpt uppsiktsplikt över bolagen vad gällde verksamhetens förenlighet med den kommunala kompetensen.

I cirkulär 12:50 får du mer information om lagändringen


Cirkulär 2010:65 - Revision i kommunala företag

Från den 1 november 2010 gäller vissa förändringar beträffande revision i företag.

Enligt proposition 2009/10:204 "En frivillig revision", har vissa ändringar skett i aktiebolagslagen SFS 2010:834 och flera andra lagar till exempel stiftelselagen, lagen om ekonomiska föreningar, revisionslagen, årsredovisningslagen. 

Cirkulär 10:65 Revision i kommunala företag (nytt fönster)


Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag

Rapporten "Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag - erfarenheter och idéer" är resultatet av den "God sed" process som SKL drivit.

Erfarenheter och idéer

En stor del av den kommunala och landstingskommunala verksamheten drivs i aktiebolagsform. Mycket stora ekonomiska värden är samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större betydelse för framför allt primärkommunernas samlade ekonomi. Verksamhetsmässigt representerar också bolagen väsentliga och avsevärda värden för medborgarna.

Det är därför av betydelse att den verksamhet som drivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med kommunens eller landstingets övriga ambitioner att ge medborgarna en god livssituation.

Dessa bolagsstyrningsprinciper syftar till att bidra till kommunernas och landstingens arbete med ägarfrågor och bolagsstyrning. De riktar sig både till kommuner och landsting som ägare och till de kommun- och landstingsägda bolagen.

Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag

Förslag till utvecklingsprogram

Styrning av kommun- och landstingsägda företag

Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat ett förslag till hur ett program, som syftar till att stödja utvecklingen av ägarstyrningen i en kommun, kan utformas. Ambitionen är att visa hur den enskilda kommunen kan lägga upp ett program.

Förslaget gör inga anspråk på att vara heltäckande. Förhoppningen är att det kan ge några idéer om hur ett upplägg kan se ut.

Program för utveckling - inledande programförklaring

Den grundläggande utgångspunkten för det arbete som vi inom SKL driver inom området "styrning av kommunala företag" är att ägarstyrningen fungerar väl när företagen på ett resurseffektivt sätt utgör kraftfulla instrument för förverkligandet av de mål som politiskt fastställts inom företagens verksamhetsområden.

Utifrån erfarenheter från andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

  1. ägaridén
  2. företagspolicy
  3. planerings- och uppföljningssystemet

Förslag till program för utveckling - inledande programförklaring